Ny film! – Jorden vi ärver

Press release, Video
Nu har filmen 'Jorden vi ärver - en global kamp i jämtländskt perspektiv' av Maximilian Isendahl äntligen släppts! Där intervjuar Maximilian tre jämtländska småbönder. Filmen behandlar kampen för matsuveränitet i Sverige, effekterna av EU-inträdet samt exploatering av jorden och landsbygden. Filmen utgår ifrån Torgny Östling, ordförande i NOrdbruk - den svenska medlemsorganisationen i den globala småbrukarrörelsen La Via Campesina. Medverkar gör också Sven Erik Falkeström, Olof Salomonsson och Bertil Sievertsson. Filmen är 1 h och 15 min. [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=C-djJOXkSF4[/embedyt]
Read More

Press Release ECVC – ”Mercosur: when the hypocrisy of the EU hits the rights of peasants and citizens.”

Press release
Brussels 2 July 2019 ECVC calls on the EU Parliament and Member States to reject the agreement Last Friday The European Commission signed the free trade agreement with the Mercosur countries. ‘The agreement with Mercosur, jointly with other free trade agreements, such as CETA, destroy the sustainable model of small and medium-scale farmers, food sovereignty and the conditions for healthy and sustainable food models’, says Andoni Garcia Arriola member of the ECVC’s coordinating committee. ‘The signing of this agreement ‘ clearly shows the hypocrisy of the EC and the member states that hide behind it:  ‘How is it possible in the context of a climate crisis to sign an agreement that promotes a model of industrialization of agriculture instead of the localised agricultural systems, in total contradiction with the objectives…
Read More

”Bidrag till den som planterar 1 hektar skog” – NOrdBruks kommentar till EU-kommissionärens förslag

Kommentarer
På EU kommissionens skogskonferens den 25 april lovade jordbrukskommissionären Phil Hogan, att bidrag skulle kunna ges för plantering av skog. I meddelandet från EU kommissionen* beskrevs åtgärden som ett erbjudande till medlemsstaterna i arbetet för klimatet, biodiversiteten och mot avskogning. Phil Hogan preciserade inte närmare på vilka marker beskogningen skulle ske mer än att bidraget avsåg ”marginaliserade marker och områden mellan åkrar”. Han avslutade löftet med : ”…den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ger möjlighet, men den politiska viljan att genomföra detta initiativ måste komma från medlemsstaterna...”. (Bidraget är kopplat till det s.k. landsbygdsprogrammet ­ inte till EU:s överstatliga jordbrukspolitik och kan därför påverkas av nationella beslut.) Uttalandet visar vilka asymmetriska effekter som uppstår, när jordbruk från subtropiska till subarktiska områden ska styras helt utifrån EU:s snäva ramar i lagstiftning och fördrag. Politiska prioriteringar görs alltför ofta utifrån behov i befolkningstäta områden med stort röstetal. Det medan områden i den s.k. periferin diskrimineras och tvingas anpassa sig till miljöer, klimat och odlingsförhållanden som inte överensstämmer med de naturliga villkoren. Så också i det här fallet. Det är främst områden med skog som drabbas. Jordbruk har fungerat som en naturlig del i kombination med skogsbruk i det nordiska skogsområdet och kring bergskedjorna på kontinenten. Men det är också där som näringen riskerar att förlora jämförelsevis mest av sin produktion under perioden 2020 ­ 2025**. Redan har mycket av odling på åkermark upphört eller har odlats mycket extensivt de senaste decennierna p.g.a. EU:s jordbrukspolitik. Sverige är ett tydligt exempel på hur nedläggning av ’marginaliserade’ åkrar i skogsbygder från de sydligaste till de nordligaste delarna av landet påverkar självförsörjningsgraden. En försörjningsgrad av livsmedel och foder som sjunkit från ca 100% till under 25% efter inträdet i EU. (Officiella siffror redovisar ca 40 % men räknar inte med foderimporten.) Skog växer in över åkerkanter och åkrar samtidigt som vi medverkar till att skogar och regnskog avverkas för uppodling och livsmedelsexport till vår del av världen. Särskilt utsatta områden inom unionen är där mycket av jordbruk med skog sålts till köpare utan koppling till näringen och för andra intressen och ändamål än för att producera mat. Ofta små gårdar med skog och där användningen av markerna avgörs utifrån ägarens vilja ­ i bästa fall där åker utarrenderas till verksamma bönder. Vi kräver därför att kommissionen ­ - definierar vad som menas med marginaliserade marker ­ - redovisar hur negativa effekter ska undvikas ­ t.ex. är risken stor att EU­medel kommer att användas för - beskogning av redan nedlagd åker eller åker där odling är på väg att upphöra ­ - kommer med förslag på hur nedlagd åkermark åter ska kunna tas i bruk Återinförande av jordbruk i kombination med skogsbruk skulle innebära förutom en hållbar livsmedelsförsörjning också ett stort steg framåt för ökad biodiversitet och nödvändiga miljö­ och klimatåtgärder. En förutsättning är att inte EU:s ekonomiska lagstiftning och jordbrukspolitik sätter käppar i hjulet. En sådan politik kräver helt andra mer långtgående åtgärder än bidrag. Istället krävs att den multinationella skogsindustrins dominans regleras och att, där naturliga förutsättningar finns att små­ och medelstora kombinations jord­ och skogsbruk prioriteras. *https://ec.europa.eu/info/news/commissioner­hogan­announces­1­hectare­initiative­forestry­conference­2019­apr­25_en ** Se näringsdepartementets power point på hörning 2016 06 20 med referensgrupp inför CAP 2020
Read More

ECVC:s generalförsamling 2019: Präglat av segern för småskaliga jordbrukares rättigheter

Press release
Pressmeddelande från ECVC - Bryssel, 18 Apr 2019 Den 24-26 mars höll ECVC sin generalförsamling (GA) i Bryssel. ECVC's GA är vanligen det utrymme där medlemmarna kan utbyta åsikter och utveckla rörelsens politiska strategier för de kommande året. Årets GA hölls däremot med en känsla av firande. Delegater från hela Europa jublade när FN i december 2018 antog deklarationen om rättigheter för bönder och andra personer som arbetar på landsbygden. Denna milstolpe präglade Mistican som öppnade GA. Under själva mötet diskuterade medlemmar tillsammans med viktiga allierade möjliga strategier för att sprida och implementera den på Europeisk och nationell nivå. ECVC-delegater undersökte den politiska situationen på den europeiska kontinenten med en fortsatt ökning av högerextrema rörelser. En punkt som togs upp var hur medlemmarna i ECVC kunde ändra den nuvarande politiska…
Read More

Rapport från ECVC GA 2019 – valda delar

Rapporter
I slutet av mars deltog jag och Torgny Östling på Europeiska Via Campesinas årsmöte i Bryssel under tre dagar. Det var ett något rörigt möte men i stora drag positivt. Flera nya medlemsorganisationer valdes in och NOrdBruk förankrade ytterligare frågan om skogens betydelse. Nedan går vi igenom ett par av de punkter som upptog mest tid och fokus. Skogen Torgny har under lång tid arbetat med att lyfta frågan om suveränitet över frågor som har med skogen att göra. På flera sätt har men inom EU-kommissionen försökt formulera olika program där skogsfrågor inkluderas. Ofta sker detta genom att man formulerar det som klimatåtgärder eller som stöd till ”hållbara skogsbruksformer” osv. Inom LAND-arbetsgruppen i ECVC har frågan lyfts och förankrats inom ECVC för att vi på Europeisk nivå måste hantera denna…
Read More

Sveriges (bort)förklaring till att rösta NEJ till deklarationen

Kommentarer, Press release
Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare röstades igenom av FN:s 73:e generalförsamling 17 december 2018. Läs mer här https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation/ Endast 8 röster emot. Sverige var en av dessa. Tillsammans med bland annat USA, UK, och Israel anslöt sig även Sverige. Vi ansluter oss alltså till en grupp bestående av de mest kolonialt präglade länderna i världen och även apartheidregimen och ockupationsmakten Israel. Nedan följer Sveriges bortförklaring till varför man motsatte sig denna deklaration. 19/11 2018 ”Tack herr ordförande, jag skulle vilja börja genom att tacka delegationen från Bolivia och andra stora sponsorer för att ha lett öppna formella konsultationer på det nyss antagna utkastet av resolutionen, och alla delegationer för att ha deltagit i förhandlingarna både här i New York, och i Geneve. Herr ordförande, principerna om lika…
Read More

Deklarationen för rättigheter för småskaliga bönder och lantarbetare röstades igenom i FN:s generalförsamlings tredje kommitté

Kommentarer, Press release
Kommentar från NOrdBruk Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare har röstats igenom av FN:s generalförsamlings tredje kommitté. 119 röster för, 49 nedlagda röster och endast 7 röster emot. Sverige var en av dessa. Tillsammans med USA, UK, Australien, Nya Zeeland, Israel anslöt sig även Ungern och Sverige. Vi ansluter oss alltså till en grupp bestående av de mest kolonialt präglade länderna i världen och även apartheidregimen och ockupationsmakten Israel. Vi i NOrdBruk ser dock detta som ett steg framåt. Vi visste redan sedan tidigare att Sverige är uppbyggt på regional plundring –  i förhållande till sitt eget territorium i synnerhet. Nu står det utom allt tvivel att man även agerar utifrån de värderingarna. Det kommer helt enkelt bli enklare för oss att påvisa hur naturresurserna i Sverige har…
Read More

Sammanfattning av NOrdBruks position i frågan om skogens förvaltning.

Rapporter
Skogen i EU Skogsarealen i unionen fördubblades 1995 när EU12 blev EU15 (i.o.m. Österrikes, Sveriges och Finlands anslutning) och täcker idag 40 % av EU:s landareal. Skogens betydelse inom unionen har ökat, i takt med att medvetenheten om den förnyelsebara naturresursens ekonomiska och miljömässiga betydelse blivit alltmer uppenbar. Framförallt har klimatdebatten övertydligt visat den roll skogen spelar i biosfärens O2 balans - en avgörande roll bland flera olika klimatfaktorer. På fyra i topplistan ändras positionerna från år till år [caption id="attachment_288" align="alignleft" width="929"] Skogsmark, mörk grön (dubblerades 1995) och täcker 40% av landarealen inom EY. 60% av skogsinnehavet ägs av privata.[/caption] State of Europe’s Forests 2015 med siffror från 2010 Exempel på mängd skördad skog m3 / år Sweden                    70 000 000 France                      54 000 000 Germany                  53 000 000 Finland                    …
Read More

Naturbrukskonferensen 2018, Falun

Press release
[caption id="attachment_284" align="alignright" width="368"] Närvarande från styrelsen: Gustav, Eva, Joel, Göran och Torgny.[/caption] Nu har årets Naturbrukskonferens gått av stapeln. Denna gång i Falun, på kursgården Lindsberg. Nästan hela NOrdBruks styrelse närvarade vilket gav ett starkt mandat att ta beslut i agerande och hållning i de olika frågorna som diskuterades under helgen. Vi kan sammanfattningsvis säga att det var en positiv konferens för vår del. Vi fick uttalat stöd av bland annat Jordens Vänner för att arbeta vidare med möten på Europanivå med deras representanter och närstående parlamentariker. Vi fick även ett gäng med nya stödmedlemmar och dessutom några fullvärdiga medlemmar. Nedan följer det uttalande som antogs på konferensen: Utan unga nya bönder ingen framtid för jordbruk eller Sverige! Uttalande från Naturbrukskonferensen 2018 på Lindsberg kursgård 2018 Utan unga nya…
Read More

Sommarens torka – hur förbereder vi oss för framtidens torka?

Artiklar
Många djur tvingar slaktas och bli biogas denna sommar på grund av för lite foder. Ett oerhört misslyckande av ett land som Sverige. De utlovade 1,2 miljarderna är ingenting som kan rädda bönder från att gå i konkurs då foderpriser 10 dubblas. NOrdBruk föreslår följande åtgärder för att förhindra en liknande katastrof igen: · Att produktionen av mat höjs i hela Sverige och att produktionen klimatanpassas så att djurhållning som kräver stora mängder vatten omlokaliseras till platser där det finns stora vattenresurser till låg kostnad. Att det ska finnas foder lokalt där djur hålls, gärna goda tillgångar på betesmark. Därför ska politiken verka så att det gynnar olika typer av matproduktion i olika delar av Sverige. Så har Norge det och det fungerar väl. · Att mark som ligger i…
Read More