Digitalt riksdagsseminarium: Utan bönder ingen civil beredskap

Kommentarer, Press release, Video
Tidigare publicerat på Jord åt Folket, maj 2021 https://jordatfolket.nu/artiklar/digitalt-riksdagsseminarium-utan-b-nder-ingen-civil-beredskap Maximilian Isendahl Den 15 april hölls ett digitalt riksdagsseminarium kopplat till namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap, som varit igång sedan 2018. Seminariet anordnades av Jordens Vänner och två riksdagsledamöter ur Miljö - och jordbruksutskottet, Maria Gardfjell (MP) och Elin Segerlind (V) deltog tillsammans med Joel Holmdahl från NOrdBruk, Jonas Wangsten från Sveriges Småbrukare, Hanna Dahlström från FIAN och jag från Jord Åt Folket. Namninsamlingen går i skrivande stund fortfarande att skriva under på, och dess krav är följande: Ge alla småbrukarorganisationer och andra bondeorganisationer en aktiv och permanent plats i ledningen för den nationella civila beredskapen. Höj självförsörjningsgraden så att Sverige likt Finland kan ge hela befolkningen mat i händelse av kris. Återskapa beredskapslager för livsmedel och bränsle. Inledningsvis påpekade Maria…
Read More

”Bidrag till den som planterar 1 hektar skog” – NOrdBruks kommentar till EU-kommissionärens förslag

Kommentarer
På EU kommissionens skogskonferens den 25 april lovade jordbrukskommissionären Phil Hogan, att bidrag skulle kunna ges för plantering av skog. I meddelandet från EU kommissionen* beskrevs åtgärden som ett erbjudande till medlemsstaterna i arbetet för klimatet, biodiversiteten och mot avskogning. Phil Hogan preciserade inte närmare på vilka marker beskogningen skulle ske mer än att bidraget avsåg ”marginaliserade marker och områden mellan åkrar”. Han avslutade löftet med : ”…den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ger möjlighet, men den politiska viljan att genomföra detta initiativ måste komma från medlemsstaterna...”. (Bidraget är kopplat till det s.k. landsbygdsprogrammet ­ inte till EU:s överstatliga jordbrukspolitik och kan därför påverkas av nationella beslut.) Uttalandet visar vilka asymmetriska effekter som uppstår, när jordbruk från subtropiska till subarktiska områden ska styras helt utifrån EU:s snäva ramar i lagstiftning och fördrag. Politiska prioriteringar görs alltför ofta utifrån behov i befolkningstäta områden med stort röstetal. Det medan områden i den s.k. periferin diskrimineras och tvingas anpassa sig till miljöer, klimat och odlingsförhållanden som inte överensstämmer med de naturliga villkoren. Så också i det här fallet. Det är främst områden med skog som drabbas. Jordbruk har fungerat som en naturlig del i kombination med skogsbruk i det nordiska skogsområdet och kring bergskedjorna på kontinenten. Men det är också där som näringen riskerar att förlora jämförelsevis mest av sin produktion under perioden 2020 ­ 2025**. Redan har mycket av odling på åkermark upphört eller har odlats mycket extensivt de senaste decennierna p.g.a. EU:s jordbrukspolitik. Sverige är ett tydligt exempel på hur nedläggning av ’marginaliserade’ åkrar i skogsbygder från de sydligaste till de nordligaste delarna av landet påverkar självförsörjningsgraden. En försörjningsgrad av livsmedel och foder som sjunkit från ca 100% till under 25% efter inträdet i EU. (Officiella siffror redovisar ca 40 % men räknar inte med foderimporten.) Skog växer in över åkerkanter och åkrar samtidigt som vi medverkar till att skogar och regnskog avverkas för uppodling och livsmedelsexport till vår del av världen. Särskilt utsatta områden inom unionen är där mycket av jordbruk med skog sålts till köpare utan koppling till näringen och för andra intressen och ändamål än för att producera mat. Ofta små gårdar med skog och där användningen av markerna avgörs utifrån ägarens vilja ­ i bästa fall där åker utarrenderas till verksamma bönder. Vi kräver därför att kommissionen ­ - definierar vad som menas med marginaliserade marker ­ - redovisar hur negativa effekter ska undvikas ­ t.ex. är risken stor att EU­medel kommer att användas för - beskogning av redan nedlagd åker eller åker där odling är på väg att upphöra ­ - kommer med förslag på hur nedlagd åkermark åter ska kunna tas i bruk Återinförande av jordbruk i kombination med skogsbruk skulle innebära förutom en hållbar livsmedelsförsörjning också ett stort steg framåt för ökad biodiversitet och nödvändiga miljö­ och klimatåtgärder. En förutsättning är att inte EU:s ekonomiska lagstiftning och jordbrukspolitik sätter käppar i hjulet. En sådan politik kräver helt andra mer långtgående åtgärder än bidrag. Istället krävs att den multinationella skogsindustrins dominans regleras och att, där naturliga förutsättningar finns att små­ och medelstora kombinations jord­ och skogsbruk prioriteras. *https://ec.europa.eu/info/news/commissioner­hogan­announces­1­hectare­initiative­forestry­conference­2019­apr­25_en ** Se näringsdepartementets power point på hörning 2016 06 20 med referensgrupp inför CAP 2020
Read More

Sveriges (bort)förklaring till att rösta NEJ till deklarationen

Kommentarer, Press release
Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare röstades igenom av FN:s 73:e generalförsamling 17 december 2018. Läs mer här https://viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation/ Endast 8 röster emot. Sverige var en av dessa. Tillsammans med bland annat USA, UK, och Israel anslöt sig även Sverige. Vi ansluter oss alltså till en grupp bestående av de mest kolonialt präglade länderna i världen och även apartheidregimen och ockupationsmakten Israel. Nedan följer Sveriges bortförklaring till varför man motsatte sig denna deklaration. 19/11 2018 ”Tack herr ordförande, jag skulle vilja börja genom att tacka delegationen från Bolivia och andra stora sponsorer för att ha lett öppna formella konsultationer på det nyss antagna utkastet av resolutionen, och alla delegationer för att ha deltagit i förhandlingarna både här i New York, och i Geneve. Herr ordförande, principerna om lika…
Read More

Deklarationen för rättigheter för småskaliga bönder och lantarbetare röstades igenom i FN:s generalförsamlings tredje kommitté

Kommentarer, Press release
Kommentar från NOrdBruk Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare och lantarbetare har röstats igenom av FN:s generalförsamlings tredje kommitté. 119 röster för, 49 nedlagda röster och endast 7 röster emot. Sverige var en av dessa. Tillsammans med USA, UK, Australien, Nya Zeeland, Israel anslöt sig även Ungern och Sverige. Vi ansluter oss alltså till en grupp bestående av de mest kolonialt präglade länderna i världen och även apartheidregimen och ockupationsmakten Israel. Vi i NOrdBruk ser dock detta som ett steg framåt. Vi visste redan sedan tidigare att Sverige är uppbyggt på regional plundring –  i förhållande till sitt eget territorium i synnerhet. Nu står det utom allt tvivel att man även agerar utifrån de värderingarna. Det kommer helt enkelt bli enklare för oss att påvisa hur naturresurserna i Sverige har…
Read More

Ordförande har ordet: 3okt 2018

Kommentarer
(Texten är inledningen till NOrdBruks medlemsutskick för oktober 2018) I FN:s engagemang i frågor kring mänskliga rättigheter för landsbygdsbefolkning och människor i de gröna näringarna de senaste tio åren har Via Campesina spelat en viktig roll. (Se kommentarer kring mänskliga rättigheter!) Tillsammans med allierade organisationer har vi i Europa stöttat arbetet globalt men också att förbättra förhållandena i de europeiska länderna - inom EU såväl som hela Europa. Sverige är inget undantag. Läget är allvarligt inte bara för vår livsmedelsförsörjning, civila beredskap och naturresursförvaltning. Exempel: - En livsmedels- och foderförsörjning som nu troligen sjunker under 25 % har skett och sker inte utan ett förtryck både av svenska bönder eller andra kontinenters landsbygdsbefolkningar i världen när vi ökar storleken på våra fotavtryck globalt. - Nedläggning av brandvärn och nedskärningar i…
Read More

Europaparlamentet efterlyser brådskande åtgärder mot markkoncentrationen i Europa!

Kommentarer
Vägen mot rättvisare markförvaltning i Europa har nådde en milstolpe den 27e april. Europaparlamentet godkände ett initiativbetänkande som erkänner de ökande problemen med markkoncentration och tillgång till mark som finns i EU och därtill ställer krav på lämpliga svar. Pressmeddelande - Bryssel, 27 April 2017 Europeiska Via Campesina (ECVC) och Hands on the land (HOtL)-koalitionen välkomnar antagandet av betänkandet "lägesrapport om jordbruksmarkens koncentration i EU: Hur underlätta tillträde till mark för jordbrukare?" och hävdar att det är dags att ändra Europas markpolitik. Betänkandet röstades igenom i plenum 27 april, och kan potentiellt tjäna som en utgångspunkt för att utveckla en förordning på europeisk nivå för att förhindra markrofferi av storföretag (ofta icke jordbruk), ytterligare markkoncentration och för att underlätta tillgång till mark för småskaliga jordbrukare och nya aktörer inom jordbruk.…
Read More

Skriv under för bönders rättigheter!

Kommentarer
Nu är det dags att kavla upp ärmarna och skriva under på följande namninsamling. Det behövs en jädra massa fler namn, så har du sympatier med oss som producerar din mat på ett hållbart vis - skriv under för FN:s deklaration för småskaliga jordbrukares och andra lantarbetares rättigheter ("UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas"). KLICKA HÄR och skriv under! https://peasantsrights.eu/ "Petition: Stärka de mänskliga rättigheterna för bönder Bönder, fiskare, pastoralister och andra personer som arbetar på landsbygden producera majoriteten av vår hälsosamma och varierande mat som vi äter varje dag. I Europa och hela världen spelar de en ledande roll i att säkerställa våra samhällens livsmedelssuveränitet och motståndskraften i våra matsystem inför klimatförändringarna. Dock försvinner små gårdar snabbt och vår typ av…
Read More

FN-experter vill fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel

Kommentarer
FN-experter vill se ett globalt avtal för att fasa ut användningen av farliga bekämpningsmedel inom jordbruket och uppmanar till en övergång till agroekologiska metoder och relationer för att föda världens befolkning med näringsrik mat. Den nya rapporten belyser katastrofala effekter av bekämpningsmedel på miljön, människors hälsa och samhället som helhet. Bekämpningsmedel döda 200.000 människor varje år, 99% i låginkomstländer, främst lantarbetare, barn och urbefolkningar. De förorenar marken och vattenkällor, förstör nyttiga insekter och pollinerare. Trots deras utbredda användningen har kemiska bekämpningsmedel inte lett till sänkningar av skördeförlusterna under de senaste 40 åren. Rapporten namnger och pekar ut tre kraftfulla företag: Monsanto Bayer, Dow Dupont och Syngenta ChemChina som tillsammans kontrollerar mer än 65 procent av den globala försäljningen av bekämpningsmedel. FN:s experter säger att den mest effektiva och långsiktiga metoden…
Read More

FN:s rapport om bekämpningsmedel i jordbruket

Kommentarer
Det här är förhoppningsvis ytterligare ett steg i den process #LaViaCampesina tillsammans med #FAO som utmanar de nyliberala dogmer som styr våra internationella avtal. Det blir intressant att se hur detta dokument kan komma att användas framöver. Inte minst om LRF och Bucht ens kommer kommentera det. Man har ju sin fina strategi nu så allt är frid och fröjd kanske? Man säger i sammanfattningen att: "den nuvarande jordbruksmodellen är högst problematisk och att den är inkapabel att säkerställa #matsuveränitet". vidare säger man, "vi måste utmana jordbrukspolicys, handelssystem och företags inflytande över offentligt beslutsfattande om vi ska lyckas ta oss bort från bekämpningsintensiva industriella matsystem" Under rekommendationerna slår man fast att: 106 "Det internationella samfundet måste arbeta fram ett omfattande och bindande avtal som reglerar skadliga bekämpningsmedel, som tar hänsyn…
Read More