Rapport från ECVC GA 2019 – valda delar

Rapporter
I slutet av mars deltog jag och Torgny Östling på Europeiska Via Campesinas årsmöte i Bryssel under tre dagar. Det var ett något rörigt möte men i stora drag positivt. Flera nya medlemsorganisationer valdes in och NOrdBruk förankrade ytterligare frågan om skogens betydelse. Nedan går vi igenom ett par av de punkter som upptog mest tid och fokus. Skogen Torgny har under lång tid arbetat med att lyfta frågan om suveränitet över frågor som har med skogen att göra. På flera sätt har men inom EU-kommissionen försökt formulera olika program där skogsfrågor inkluderas. Ofta sker detta genom att man formulerar det som klimatåtgärder eller som stöd till ”hållbara skogsbruksformer” osv. Inom LAND-arbetsgruppen i ECVC har frågan lyfts och förankrats inom ECVC för att vi på Europeisk nivå måste hantera denna…
Read More

Sammanfattning av NOrdBruks position i frågan om skogens förvaltning.

Rapporter
Skogen i EU Skogsarealen i unionen fördubblades 1995 när EU12 blev EU15 (i.o.m. Österrikes, Sveriges och Finlands anslutning) och täcker idag 40 % av EU:s landareal. Skogens betydelse inom unionen har ökat, i takt med att medvetenheten om den förnyelsebara naturresursens ekonomiska och miljömässiga betydelse blivit alltmer uppenbar. Framförallt har klimatdebatten övertydligt visat den roll skogen spelar i biosfärens O2 balans - en avgörande roll bland flera olika klimatfaktorer. På fyra i topplistan ändras positionerna från år till år [caption id="attachment_288" align="alignleft" width="929"] Skogsmark, mörk grön (dubblerades 1995) och täcker 40% av landarealen inom EY. 60% av skogsinnehavet ägs av privata.[/caption] State of Europe’s Forests 2015 med siffror från 2010 Exempel på mängd skördad skog m3 / år Sweden                    70 000 000 France                      54 000 000 Germany                  53 000 000 Finland                    …
Read More

Matsuveränitet nu! En guide till Matsuveränitet.

Press release, Rapporter
I den följande publikationen levererar den europeiska grenen av Via Campesina, ECVC (där NOrdBruk är aktiva),  en redogörelse för begreppet Matsuveränitet - en strategi och process som utvecklats av bönder och andra producenter, de människor som är mest hotade av processerna där makten över mat och jordbrukssystem koncentreras hos allt färre aktörer. Istället för att låta sig gå under av de starka destruktiva krafterna erbjudes här ett förslag till att lösa flera kriser som mänskligheten står inför. Matsuveränitet erbjuds som en process för att bygga sociala rörelser och ge folk ett verktyg för att organisera sina samhällen på ett sätt som överskrider den nyliberala visionen om en värld av själviska ekonomiska aktörer, råvaror och marknader. Det finns ingen one-size-fits-all lösning till myriaden av komplexa problem vi står inför i dagens…
Read More

FAO publicerar rapport från Regionalt symposium för Agroekologi i Europa och centralasien

Rapporter
Här kommer ett litet utdrag från sammanfattningen: EXECUTIVE SUMMARY In September 2014, FAO organized the ‘International Symposium on agroecology for food security and nutrition’ in Rome. This was followed in 2015 by three regional symposia in Latin America, sub-Saharan Africa and Asia and the Pacific. To continue the development of this regional approach, a regional Symposium on Agroecology for Europe and Central Asia was held in Budapest from 23 to 25 November 2016, which was attended by over 180 participants from 41 countries in the Region. The Symposium participants formulated 37 recommendations to develop agroecology for sustainable food and agricultural systems in Europe and Central Asia (see Annex 1 of this report). This summary reflects the discussions among participants on the following five topics: » Agroecological concepts, systems and practices,…
Read More

Verktygslåda för ”land grabbing” och tillgång till mark i Europa

Rapporter
Hur kom resolutionen till? Bryssel den 27 april 2017 "Europaparlamentets resolution den 27 april 2017 om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (2016/2141(INI))" Markkoncentrationen och land grabbing ökar dramatiskt över hela Europa. Trots sin tydliga kompetens inom jordbrukspolitiken, markanvändningen och livsmedelssäkerheten behandlar EU och många av dess medlemsstater jordbruksmark som vilken vara som helst. Detta har lett till negativa konsekvenser i form av markkoncentration och land grabbing i Europa där 2,7% av gårdarna (över 100ha) kontrollerar 50% av åkermarken. Mest arbete och produktion i Europa utförs på små och mycket små gårdar. Europa har 12 miljoner gårdar, med 25 miljoner människor involverade i jordbruksproduktionen. 69% av gårdarna är mindre än 5 ha och den genomsnittliga storleken är 14.2 ha. Dessa…
Read More

Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Rapporter
Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: "Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara - En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen" I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet: "Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och LRF:s diskurser, vilka båda är förankrade i en tillväxtekonomisk grundsyn, förefaller kunna underminera de universella och hållbara förutsättningarna för rätten till mat. NOrdbruks diskurs, vilken istället är förankrad i ett naturresursperspektiv samt i en ”alternativ” globalisering, skulle däremot kunna tänkas stärka dessa förutsättningar. Denna diskurs överensstämmer även, till skillnad från de andra diskurserna, i hög grad med det lokala matförsörjningsperspektivet." Här kan ni läsa hela uppsatsen. magisteruppsats_Mat – en…
Read More

ECVC kritiserar de lögner som sprids av utsädesindustrin kring nya GMOs (NBTs)

Rapporter
Uttalandet antogs av ECVC generalförsamling som samlades i Rom den 24 mars. Joel Holmdahl från NOrdBruk deltog och ställde sig bakom uttalandet. Bryssel , 29 Mar 2017 ECVC kritiserar starkt de lögner som sprids av utsädesindustrins i syfte att: – eliminera all information tillgänglig för bönder och konsumenter om förekomsten av genetiskt modifierade organismer, vilket tvingade dem att odla, att föda upp och äta GMO mot sin vilja. – legalisera den biopiracy som härrör från patentering av dessa dolda GMO, som även skulle inkludera bonde-förädlade och traditionella, grödor och djur. Industrin låtsas som att grödor och djur som skapas med dessa "nya avelstekniker" (New Breeding Technics) inte är genetiskt modifierade organismer. De försöker att skapa förvirring, utnyttja svagheten i EU-förordningen, som inte kunde överväga formuleringar rörande tekniker som inte existerade när…
Read More

Mark och naturresursfrågor – nu i EU:s finrum

Rapporter
Rapport skriven av Torgny Östling, NOrdBruk Den 7:e december deltog jag i en heldags konferens i Bryssel om ’land’. Inbjudan kom från vår europeiska Via Campesina organisationen ECVC, EU-parlamentets gröna grupp i jordbruksutskottet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén. Inbjudan skickades bl.a. till organisationer som vi samarbetar med i frågor som rör naturresursfrågor och förvaltning av mark, jordbruk, skog och fiske. På ’ledig’ dag skulle jag också träffa svenska EU parlamentariker för att informera och söka stöd i bl.a. ämnet mark och förvaltning av naturresurser som var på dagordningen på konferensen. Dessutom skulle en journalist på Landets Fria ringa för intervju*. Tredje dagen var helt bokad för att representera ECVC:s småskaliga skogsbönder i EU-kommissionens Civila Dialoggrupp i Skogsfrågor (CDG Skog). En av flera kommittéer som agri-direktoratet arrangerar för olika gröna…
Read More

Manifest från konferens om rätten till naturresurser.

Rapporter
Rätten till naturresurser – En konferens för en bred samling kring #matsuveränitet Jordbruket i Sverige behöver en nystart och helrenovering. Det har uppmärksammats hur det svenska samhället låtit naturbruket förfalla så till den milda grad att vi förlorat vår självförsörjning. Men en enkrona till mjölkbonden hjälper inte - det behövs systemförändringar. I dag är vi beroende av import av livsmedel och foder från länder som behöver marken för att försörja sin egen befolkning. Det är vår skyldighet att bruka den potential som finns i jord- och skogsbruket likväl som andra naturbrukssektorer i Sverige. Bönder från södra Norrland och Bergslagen samlades tillsammans med medlemmar från bistånds- och människorättsorganisationer och gästföreläsare från Mittuniversitetet på Birka Folkhögskola utanför Östersund den 5 och 6 mars. Där diskuterades orsakerna till varför vi idag föder oss…
Read More