NOrdBruks remissvar gällande strandskydd: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78)

Rapporter
Maj 2021 Bakgrund NOrdBruk ser strandskyddsutredningen i sin större politiska kontext. Det är nämligen inte bara stränderna som säljs ut och exploateras. Under anpassningen till den politik som togs fram i EU och GATT-förhandlingarna antog Sverige med enig riksdag 1992 kapitalliberaliseringsdirektivet, trots att blivande NOrdBruks-medlemmar uppvaktat politiker och varnat om de effekter som förväntades och sedan förverkligades. Dessa effekter var fri spekulation på naturresurser med följden att stora mängder skog köps upp av “skogsklippare”, kapitalplacerare och andra intressen. Vattenkraften har till stor del köpts upp av multinationella bolag som Eon och Fortum. Minerallagen från 1992 förenklade för utländska gruvbolag att få koncessioner. Liberaliseringen av jordförvärvslagen 1991 och 1992 tog bort bo- och brukarplikten för köp av jord- och skogsbruksfastigheter och frikopplade priserna från markens produktionsvärde, vilket ökar konkurrensen mellan bönder…
Read More

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Artiklar, Rapporter
Maximilian Isendahl (Jord Åt Folket) Först publicerad i "Ordbruket" #8 2021, https://jordatfolket.nu/ Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet och hållbart naturbruk i stort. Principen om fri rörlighet av kapital inkluderar nämligen även förvärv av fast kapital, alltså jord- och skogsbruksmark, och leder till markkoncentration och landgrabbing. Sjunkande eller stagnerande råvarupriser och det arealbaserade gårdsstödet inom CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik) som är ett incitament för etablerade bönder att utöka sina arealer, leder till konkurrens om mark mellan bönder och blivande bönder (1), i Sverige främst i jordbruksintensiva områden i söder. Lika stort är problemet för jord och skogsbruksmark mellan bönder och helt andra mer kapitalstarka aktörer som placerar kapital för att spekulera på det stigande markvärdet…
Read More

Ny bok! ”Back to basic! – A step forward”

Press release, Rapporter
Torgny Östling har precis släppt en bok på engelska som summerar hans presentationsmaterial. Han försöker här ge ett sammanhang kring hur vi hamnat i den situation vi befinner oss i vad gäller jordbruk och naturresurser. Men frågan är så mycket större än så. Det är basen för vår välfärd likväl som försörjning vi pratar om. Det här är en måstebok för alla som vill förstå sin egen samtid och lära av historien för att förstå vart vi borde sikta i framtiden. "At the time of printing this text the coronavirus is spreading throughout the world. The severe consequences for human beings and nations are impossible to overlook. And our non-existent preparedness is more obvious than ever. To reach the goals of Food Sovereignty there is a need to provide conditions…
Read More

26 skäl till varför handelsavtalet EU-Mercusur är dåligt för människor och planeten.

Press release, Rapporter
NOrdBruk har i samarbete med Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna sammanställt en rapport som listar 26 skäl till varför handelsavtalet mellan EU och Mercosur motarbetar de Globala målen 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet. Eller lite enklare uttryckt - varför det är dåligt för människor och planeten. SVENSKA EU-Mercosur Analys 2020_opt.pdf
Read More

Rapport från ECVC GA 2019 – valda delar

Rapporter
I slutet av mars deltog jag och Torgny Östling på Europeiska Via Campesinas årsmöte i Bryssel under tre dagar. Det var ett något rörigt möte men i stora drag positivt. Flera nya medlemsorganisationer valdes in och NOrdBruk förankrade ytterligare frågan om skogens betydelse. Nedan går vi igenom ett par av de punkter som upptog mest tid och fokus. Skogen Torgny har under lång tid arbetat med att lyfta frågan om suveränitet över frågor som har med skogen att göra. På flera sätt har men inom EU-kommissionen försökt formulera olika program där skogsfrågor inkluderas. Ofta sker detta genom att man formulerar det som klimatåtgärder eller som stöd till ”hållbara skogsbruksformer” osv. Inom LAND-arbetsgruppen i ECVC har frågan lyfts och förankrats inom ECVC för att vi på Europeisk nivå måste hantera denna…
Read More

Sammanfattning av NOrdBruks position i frågan om skogens förvaltning.

Rapporter
Skogen i EU Skogsarealen i unionen fördubblades 1995 när EU12 blev EU15 (i.o.m. Österrikes, Sveriges och Finlands anslutning) och täcker idag 40 % av EU:s landareal. Skogens betydelse inom unionen har ökat, i takt med att medvetenheten om den förnyelsebara naturresursens ekonomiska och miljömässiga betydelse blivit alltmer uppenbar. Framförallt har klimatdebatten övertydligt visat den roll skogen spelar i biosfärens O2 balans - en avgörande roll bland flera olika klimatfaktorer. På fyra i topplistan ändras positionerna från år till år [caption id="attachment_288" align="alignleft" width="929"] Skogsmark, mörk grön (dubblerades 1995) och täcker 40% av landarealen inom EY. 60% av skogsinnehavet ägs av privata.[/caption] State of Europe’s Forests 2015 med siffror från 2010 Exempel på mängd skördad skog m3 / år Sweden                    70 000 000 France                      54 000 000 Germany                  53 000 000 Finland                    …
Read More

Matsuveränitet nu! En guide till Matsuveränitet.

Press release, Rapporter
I den följande publikationen levererar den europeiska grenen av Via Campesina, ECVC (där NOrdBruk är aktiva),  en redogörelse för begreppet Matsuveränitet - en strategi och process som utvecklats av bönder och andra producenter, de människor som är mest hotade av processerna där makten över mat och jordbrukssystem koncentreras hos allt färre aktörer. Istället för att låta sig gå under av de starka destruktiva krafterna erbjudes här ett förslag till att lösa flera kriser som mänskligheten står inför. Matsuveränitet erbjuds som en process för att bygga sociala rörelser och ge folk ett verktyg för att organisera sina samhällen på ett sätt som överskrider den nyliberala visionen om en värld av själviska ekonomiska aktörer, råvaror och marknader. Det finns ingen one-size-fits-all lösning till myriaden av komplexa problem vi står inför i dagens…
Read More

FAO publicerar rapport från Regionalt symposium för Agroekologi i Europa och centralasien

Rapporter
Här kommer ett litet utdrag från sammanfattningen: EXECUTIVE SUMMARY In September 2014, FAO organized the ‘International Symposium on agroecology for food security and nutrition’ in Rome. This was followed in 2015 by three regional symposia in Latin America, sub-Saharan Africa and Asia and the Pacific. To continue the development of this regional approach, a regional Symposium on Agroecology for Europe and Central Asia was held in Budapest from 23 to 25 November 2016, which was attended by over 180 participants from 41 countries in the Region. The Symposium participants formulated 37 recommendations to develop agroecology for sustainable food and agricultural systems in Europe and Central Asia (see Annex 1 of this report). This summary reflects the discussions among participants on the following five topics: » Agroecological concepts, systems and practices,…
Read More

Verktygslåda för ”land grabbing” och tillgång till mark i Europa

Rapporter
Hur kom resolutionen till? Bryssel den 27 april 2017 "Europaparlamentets resolution den 27 april 2017 om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (2016/2141(INI))" Markkoncentrationen och land grabbing ökar dramatiskt över hela Europa. Trots sin tydliga kompetens inom jordbrukspolitiken, markanvändningen och livsmedelssäkerheten behandlar EU och många av dess medlemsstater jordbruksmark som vilken vara som helst. Detta har lett till negativa konsekvenser i form av markkoncentration och land grabbing i Europa där 2,7% av gårdarna (över 100ha) kontrollerar 50% av åkermarken. Mest arbete och produktion i Europa utförs på små och mycket små gårdar. Europa har 12 miljoner gårdar, med 25 miljoner människor involverade i jordbruksproduktionen. 69% av gårdarna är mindre än 5 ha och den genomsnittliga storleken är 14.2 ha. Dessa…
Read More

Mat – en mänsklig rättighet eller en handelsvara?

Rapporter
Vi har fått tillstånd att lägga ut Charlotte Ekwalls magisteruppsats med titeln: "Mat – en mänsklig rättighet och en handelsvara - En rättighetsbaserad analys av tre svenska jordbrukspolitiska diskurser kring den globala matförsörjningen" I uppsatsen jämförs NOrdBruks hållning med den svenska statens och LRFs. Så här lyder ett stycke ur det sammanfattade resultatet: "Det huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att den svenska staten och LRF:s diskurser, vilka båda är förankrade i en tillväxtekonomisk grundsyn, förefaller kunna underminera de universella och hållbara förutsättningarna för rätten till mat. NOrdbruks diskurs, vilken istället är förankrad i ett naturresursperspektiv samt i en ”alternativ” globalisering, skulle däremot kunna tänkas stärka dessa förutsättningar. Denna diskurs överensstämmer även, till skillnad från de andra diskurserna, i hög grad med det lokala matförsörjningsperspektivet." Här kan ni läsa hela uppsatsen. magisteruppsats_Mat – en…
Read More