Från rättighet till privat egendom: Bristen på demokrati inom EU riskerar att få ödesdigra konsekvenser för vår tillgång till frö

Tove Sundström NOrdBruk bevakar frågor som berör rätten till frö och utsäde inom EU. Den 12:e december hölls ett möte med Jordbruksverkets referensgrupp rörande de nya förslagen till lagstiftning gällande försäljning och marknadsföring av utsäde. Mötet utlystes knappt en vecka innan det var dags att träffas. Samtliga processer, även på EU-nivå, går oerhört fort då pressen på att driva igenom […]

Radio Ordbruket #1: Utsäde och nya GMO:er

I första avsnittet av NOrdBruks nya podd Radio Ordbruket diskuterar vi de förslag om avreglering av ”nya GMO:er” som lagts fram av EU-kommisionen och vad det skulle innebära för de som äter mat och de som odlar den. Vi pratar också om patenter, avmaterialisering (patent på digital information från gener) och berättar om NOrdBruks och ECVC:s arbete.

Inga fröer för framtiden

Tove Sundström En uppdatering gällande EU-kommissionens förslag om avreglering av nya genomiska tekniker, förändring av lagar om marknadsföring för utsäde och en sammanfattning av ECVC:s strategi för kommande motståndsarbete.  Avreglering av nya genomiska tekniker från rådande GMO-lagstiftning Den 5:e juni i år antog EU-kommissionen ett förslag som ämnar stötta de mål som beskrivs inom flertalet av EU:s gröna strategier. Förslaget, […]

Fler bönder i Europa: ECVC event i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

Den 7:e mars, under min (Maximilian Isendahl) vistelse i Bryssel för möte med ECVC:s arbetsgrupp ’Public Policy’, hade ECVC ordnat evenemanget More Farms across Europe: A Road Map for the Re-Territorialization of European Food Systems på EESK, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, som är ett rådgivande organ inom EU som ska företräda civilsamhället. Evenemanget inleddes av anföranden från Peter Schmidt […]

Debattartikel i ETC: Grön kolonialism eller matsuveränitet?

Publicerad i DAGENS ETC den 28 december 2022. EU:s Green deal kan få långt­gående konsekvenser där jakten efter grön omställning riskerar att rasera alla möjligheter till hållbara samhällen genom kolonialistisk exploatering av naturresurser och maktöverföring till förmån för storföretag. Samtidigt mobiliserar civilsamhället. Green deal är EU:s tillväxtstrategi inom vars ram andra delstrategier om jordbruk, skog och andra naturresurser har lagts […]

Rapport från CDG Skog och kork – sista mötet för den konstellationen

Maximilian Isendahl Den 14:e oktober var det dags för det sista mötet med den rådande konstellationen av den Civila Dialog-Gruppen (CDG) Skog och Kork som hållits av EU-kommissionen. Gruppen består av representanter från europeiska organisationer för skogsindustri, skogsbrukare, skogsägare, miljöorganisationer och statliga skogs-aktörer, och har rollen att ”assistera kommissionen att upprätthålla en reguljär dialog om alla frågor relaterade till skog […]

Öppet brev från europeiska jordbrukare till Europeiska unionen – Livsmedelssäkerheten i EU kan inte längre garanteras

Från: ECVC (European Coordination Via Campesina) och EMB (Europan Milk Board)  Vi – de europeiska jordbrukarna i ECVC och European Milk Board, som i egenskap av jordbruksproducenter står i centrum för livsmedelsproduktionen -ser med stor oro på EU:s nuvarande produktionssystem. Om inga omedelbara åtgärder vidtas kommer det inte längre att vara möjligt att garantera livsmedelstryggheten, dvs. försörjningen av viktiga livsmedel.  […]

ECVC publicerar ”Carbon Farming: A ’new business model’ … for who?”

Den 23 mars publicerade European Coordination Via Campesina en ny analys om carbon farming med titeln ”Carbon Farming: A ’new business model’ … for who?”.  Av de många förslagen i European Green Deal från och med december 2019 är carbon farming ett av EU-institutionernas huvudfokus för närvarande. Det är en av prioriteringarna för det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd […]

Rapport om CDG Skog och Kork och Green Deal

Detta är en rapport från det senaste mötet med CDG Skog och Kork, med analyser och perspektiv på relevanta förslag inom EU:s Green Deal, i huvudsak Skogsstrategin, Biodiversitetsstrategin och relaterade dokument (som NaturAfrica) och lagförslag (angående reglering av handel med produkter kopplade till avskogning), sammanställt av Maximilian Isendahl. Angående CDG Skog och Kork Angående CDG:n delar vi åsikten hos ett […]

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar – Towards a european directive on land governance: The necessary attention to the rights of shepherds, small fishers and forest workers. På agendan var kopplingen mellan markfrågan och pastoralism, fiske samt skog. Under seminariet, som hade ca 30 deltagare, fanns översättning till […]