Uttalande gjort av Via Campesina organisationer i Europeiska Unionen (EU) och Mercosur

IV Conference of the Via Campesina

Declaration of the European and Mercosur organisations, members of the Via Campesina

19 June 2004, Itaici, Sao Paulo, Brazil

* Skrinlägg projektet med det bilaterala associationsavtalet mellan Europeiska Unionen (EU) och Mercosur. Presenterat som ett mångsidigt politiskt projekt som kommer att föra dessa länders folk närmare varandra, men vars mål framför allt är att öka handeln för att därigenom öka de multinationella företagens vinster. Det är tänkt att Mercosur ska öppna sin marknad ännu mer för EU:s export av tjänster (huvudsakligen public servic) och högteknologiska produkter och EU ska öppna upp sin marknad för Mercosurs jordbruksprodukter ännu mer.

* Förkasta projektets självmordsstrategi. Det kommer bara att resultera i utplåning av ännu fler familjejordbruk och en än mer förstörd miljö i de båda regionerna utan att bidra till det som officiellt anges som projektets huvudmål, nämligen att minska utlandsskulden i Mercosur-länderna och stödja en hållbar utveckling i båda regionerna

* Var klara över att de senaste årens enorma ökning av Mercosurs export av jordbruksprodukter (med $30.6 miljarder 2003 för Brasiliens del) har gått hand i hand med en negativ ekonomisk tillväxt under 2003 i till exempel Brasilien, en sänkning av levnadsstandarden, en kraftig ökning av arbetslösheten och en försämrad miljö, utan att man lyckats minska utlandsskulden eller underskotten i budgeten.. Nettoexporten av jordbruksprodukter till EU har nått ett högsta värde under 2003 på 13.5 ¤ miljarder. En ökning av utländsk valuta som ett resultat av ökad export av jordbruksprodukter kommer inte att uppnås innan det införs begränsningar på det kortsiktiga kapitalets fria flöde. Detta fria flöde skapar så höga realräntor att det underminerar ekonomisk tillväxt och ökar arbetslösheten.

* Satsningen på en så kolossal export av livsmedel är ingenting mindre än en skandal när samtidigt 44 miljoner brasilianare och 8 miljoner argentinare tvingas klara sig på mindre än 1 dollar om dagen och får gå till sängs hungriga. Samtidigt som Mercosur-länderna har enorma arealer av obrukad jord och mängder med jordlösa bönder (4,5 miljoner i Brasilien).

* Orienteringen mot ökad export av jordbruksprodukter hos regeringarna i Mercosur ger upphov till en allt större marginalisering av småjordbrukare och ursprungsbefolkning, vilka dock står för den allt överskuggande odlingen av högkvalitativa livsmedel, för 85 % av sysselsättningen inom jordbruket och de bedriver dessutom jordbruket på ett mer miljövänligt sätt. Exportorienteringen gynnar bara en handfull agrobusinessföretag och några få mycket stora jordbruksegendomar, samtidigt som det leder till ökad arbetslöshet och försämrad miljö. Det medför också högre priser för konsumenterna på stapelvaror. EU:s erjudande att öka importen av etanol och nötkött kommer att förvärra situationen ytterligare. När det gäller miljön är till exempel Amazonas känsliga jordar redan mycket illa ute.

* Världsbanken har själv beräknat att det kostar samhället 100 dollar per hektar i kostnader att göra betesmark av skogen i Amazonas, ställt mot att det bara ger 75 dollar tillbaka. Alltså ingen som helst långsiktig hållbarhet i den typen av jordbruksproduktion, varken miljömässigt eller ekonomiskt.

* Långt ifrån att främja utvecklingen inom Mercosur, har den tullfria importen av djurfoder till EU, främst soja, sedan tidigt 60-tal betytt ökad dumpning av jordbruksprodukter på världsmarknaden. Importen har minskat EU:s tidigare användande av spannmål som djurfoder och främjat en ökad industrialisering av jordbruket i EU samt gett upphov till överskott av spannmål, mejeriprodukter och kött, produkter som sedan dumpats på världsmarknaden med hjälp av exportsubventioner. Det har lett till arbetslöshet inom jordbrukssektorn och en försämrad miljö också i EU.

* Vi kräver att Mercosurs och EU:s regeringar baserar sina relationer, vad gäller handel med jordbruksprodukter, på den Mänskliga Rättigheten Food Sovereignty. Som en konsekvens av detta krav måste rådande överenskommelser om jordbruksprodukter förhandlas om och inriktas på hemmamarknadens behov och all form av dumpning måste upphöra. Det fordrar bl.a. att EU minskar sin sockerexport med 6 miljoner ton, sin spannmålsexport med 22 miljoner ton, sin köttexport med 2.7 miljoner ton och sin export av mejeriprodukter med 12 miljoner ton (mjölkekvivalent). I sin tur måste Mercosur upphöra med den sociala och miljömässiga dumpning som utgör delar av underlaget för exporten av jordbruksprodukter. Istället bör Mercosur verka för att utveckla ett långsiktig hållbarhet jordbruk.

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Brazil

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Brazil

Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Argentine

Asociacion de Productores del Noroeste de Cordoba (APENOC), Argentine

Movimiento Agropecuario del Uruguay (MADUR), Uruguay

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Spain

Sindicato de Obreros del Campo de Andalucia (SOC), Spain

CPE: Coordination Paysanne Européenne/Coordinadora Campesina Europea/European Farmers Coordination, Bruxelles, and its following Members Organizations:

Confédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Familiaux (MODEF), France

Confédération Paysanne, France

Front Uni des Jeunes Agriculteurs (FUJA), Belgium

Kritisch Landbouwberaad (KLB), Netherlands

Mouvement d’Action Paysanne (MAP), Belgium

NOrdbruk, Sweden

Sindicato Labrego Galego (SLG), Spain

Union de Ganaderos y Agricultores Vascos (EHNE/UGAV), Spain