Verktygslåda för ”land grabbing” och tillgång till mark i Europa

Hur kom resolutionen till?
Bryssel den 27 april 2017
Europaparlamentets resolution den 27 april 2017 om nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare? (2016/2141(INI))”

Markkoncentrationen och land grabbing ökar dramatiskt över hela Europa. Trots sin tydliga kompetens inom jordbrukspolitiken, markanvändningen och livsmedelssäkerheten behandlar EU och många av dess medlemsstater jordbruksmark som vilken vara som helst. Detta har lett till negativa konsekvenser i form av markkoncentration och land grabbing i Europa där 2,7% av gårdarna (över 100ha) kontrollerar 50% av åkermarken.

Mest arbete och produktion i Europa utförs på små och mycket små gårdar. Europa har 12 miljoner gårdar, med 25 miljoner människor involverade i jordbruksproduktionen. 69% av gårdarna är mindre än 5 ha och den genomsnittliga storleken är 14.2 ha. Dessa små gårdar är en viktig pelare för livsmedelsproduktionen, arbeten på landsbygden och för miljöskyddet.

Genom att ignorera böndernas grundläggande roll har EU drivit på för en direkt och indirekt markpolitik som på EU-nivå och nationell nivå förbiser de olika funktioner som mark har. Offentliga pengar har stött markkoncentrationen genom subventioner som betalas ut inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) som direktbetalningar, per hektar, som stora markägare drar nytta av och som förvärrar ojämlikheten gällande tillgång till land.

Frånvaron av tydlig och rättvis markreglering på europanivå har också underlättat land grabbing i hela Europa för energiproduktion, produktion av råvaror för livsmedelsindustrin, infrastrukturutveckling och annan kommersiell verksamhet på bekostnad av vår livsmedelsförsörjning.

Sociala rörelser och bonderörelser runt om i Europa har starkt motsatt sig landkoncentrationen och land grabbing på lokal och nationell nivå. Den europeiska  delen av Via Campesina, The European Coordination Via Campesina, ECVC, har tillsammans med alliansen inom kampanjen ”Hands on the Land” [1] och andra producenter samt det civila samhällets organisationer mobiliserat på olika nivåer för att ena lokala ”mark-kampanjer” för att kunna nå fram med markfrågan till EU-institutionernas dörr.

Politisk mobilisering på lokal, nationell och gränsöverskridande nivå resulterade i godkännandet av resolutionen: “State of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers?”. Denna resolution är resultatet av en lång process som inleddes 2012 och det är både en seger och en utgångspunkt för småskaliga jordbruksorganisationer.

Hur kom vi hit?
Tidslinje:
2012: European Coordination Via Campesina (ECVC) börjar mobilisera för att utveckla en europeisk strategi för markfrågan och för att ena befintliga ”mark-kampanjer” i Europa. ECVC tillsammans med Hands on the Land-nätverket börjar samla bevis på att det förekommer markkoncentration och land grabbing i Europa.

2013: ECVC och Hands Off Land-nätverket publicerar en rapport: ”Land Concentration, land grabbing and People’s Struggles in Europe”  (översatt titel: Landkoncentration, land grabbing och människors kamp i Europa”) som visar, baserat på fallstudier från 12 länder, att land grabbing och tillgång till land har blivit kritiska frågor i Europa.

2015: En framställan presenteras i Europaparlamentet som pekade på behovet av att förvalta jordbruksmark som en gemensam resurs.

2015: EU:s sociala och ekonomiska komitté publicerar ett yttrande ”Markrofferi – en väckarklocka för Europa och ett överhängande hot mot familjejordbruken ”

2015: Samma år uppmanade parlamentet det transnationella institutet (TNI) att genomföra en undersökning för att bedöma omfattningen av land grabbing av jordbruksmark i EU. Denna undersökning diskuteras sedan i utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling (COMAGRI).

2016: Markproblemet står i centrum för diskussionen. Som ett resultat av det offentliga trycket och tack vare det arbete som vissa parlamentsledamöter har åtagit sig för saken beslutar Europaparlamentet (EP) slutligen att vidta åtgärder och inleder en egen initiativrapport (INI) om markkoncentration och tillgång till mark i EU.

2016: ECVC-medlemmar utvecklar sin egen definition av land grabbing för att belysa dimensionen av land grabbing i Europa. Denna definition delas sedan bland medlemmarna i Nyeleni Europe [2].

2017: Europaparlamentet antog resolutionen om ”läget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur man underlättar tillgången till mark för jordbrukare.”

Andra användbara dokument:

Land for the few: Infographic

Land Grabbing and Land Concentration in Europe, Research Brief, TNI and HOTL, 2016.

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, Committee on World Food Security, FAO.

Volunary Guidelines finns översatt till svenska av NOrdBruk, se kontaktuppgifter under www.nordbruk.se . ”Frivilliga riktlinjer för ansvarig förvaltning av mark, fiske och skogar inom ramen för den nationella livsmedelssäkerheten, Utskottet för livsmedelssäkerhet i världen, FAO.

People’s Manual on the Guidelines on Governance of Land, Fisheries and Forests

————————————————————————————————————-

http://www.eurovia.org/toolkit-on-land-grabbing-and-access-to-land-in-europe/

Artikeln ”Toolkit on land grabbing and access to land in Europe” har översatts till svenska av Eva Jonsson och Joel Holmdahl NOrdBruk.

————————————————————————————————————-

[1] Kampanjen ”Hands on the land for Food Sovereignty” är en kollektiv kampanj av 16 partners. Det omfattar bönder och sociala rörelser, utveckling och miljöorganisationer, människorättsorganisationer och forskningsaktivister. Vi strävar efter att öka medvetenheten om användningen av mark och tillgång på vatten och naturresurser  och dess påverkan på rätten till met och mat suveränitet. Se: https://handsontheland.net

[2] Nyéléni Europe är den största rörelsen för att realisera matsuveränitet i Europa.  Den strävar efter att bygga upp gemensamma strategier för att omorganisera sättet vi strukturerar våra lokalsamhällen runt mat och jordbruk idag. Se: https://nyelenieurope.net/nyeleni-movement