Nu igen! Mer makt till EU över skogen?

Torgny Östling, Marsätt, 2020-06-30

I EU-kommissionens ’rådgivande kommité på skogsfrågor’ finns ett förslag att enas i ett brev om att stärka EU:s influens över medlemsländernas skogspolitik.

I EU (i jämförelse med nordiska system) har referensgrupperna blivit ersatta av representanter från civilsamhället i olika ’Civila Dialoggrupper’ (CDG) som är organiserade av EUkommissionen.

Det finns separata möten i CDG:erna för olika jordbrukssektorer, med (godkända) representanter från miljöorganisationer, industrin, forskning etc. (med ersättning utan finess), ett par dagar varje år. Dagar som är packade av med information från power points där delegater kan kommentera (men inte på svenska).

Den här gången finns en så kallad ”Draft opinion…” skriven till kommissionen av representanter i CDG för skogsbruk. Detta brev refererar till Green Deal men har ambitiösa uttryck och invecklade kännetecken för att – utan att säga det uttryckligen – öka EU:s makt! Det officiella ämnet för texten är EU:s Green Deal och den berör ett antal skogsprogram och strategier, handlingsplaner etc.* som pågår i instutitionerna i Bryssel. (Notera skillnaden mellan skogs- och jordbrukssektorn – där EU har överstatlig makt över jordbruk.)

Vi, ett fåtal representanter för småskaliga skogsbrukare i småbrukarrörelsen La Via Campesina Europa (ECVC), har genom åren (ensamt) reserverat oss mot innehållet av liknande, alltmer förhärskande, propositioner. Helt klart skulle det vara möjligt att förändra dokumentet med några ändringar och tillägg. Istället för att betona EU som instutition, skulle vi betona samarbete mellan stater med tillägget att skogen styrs av nationell politik. Men dessa ofta återkommande resolutionerna de senaste åren inom olika frågor i CDG ämnade att öka EU:s makt över skogen gör situationen ohållbar för oss.

Ett tänkt samlat remissförslag som detta, från olika organisationer och andra i en demokratisk konsulterande procedur, till ett uttryck av lovordande för den nuvarande nationella regeringen för dess generella insatser skulle mottas misstänkt i de nordiska länderna. Det hade varit bättre om de bonde- och skogsbrukarorganisationer, industri, miljöorganisationer, etc. som kan komma överens skickade sitt brev, och de som hade andra åsikter skickade sina.

Men – i den här proceduren verkar enighet vara avgörande**. Så även för svenska organisationer och institutioner (genom deras allierade i europeiska samlingsorganisationer som är representerade i CDG) som säger en åsikt i Bryssel och en annan ’där hemma’.

Dokument som dessa har betydelse när EU-instutitioner genom ’tyranny of the small steps’ bestämmer om maktförskjutning. Men trots denna sofistikerade mekanism för maktförskjutning för att öka unionens influens över skogssektorn, är det inte acceptabelt att gömma bondeorganisationers (eller andras) åsikter i Bryssel när de säger tvärtom i Sverige. Den senaste maktförskjutningen där EU tog över delar av medlemsländernas skogspolitik skedde 2017. Frågan var då (som nu) angående avverkningsvolymer i relation till hur skogen ska användas som kolsänka. LRF och svenska politiker var överens – speciellt i svensk media – att skogen är en angelägenhet som ska skötas på nationell nivå.

Grunden för ECVC:s reservation är samarbete, men för en fortsatt nationell suveränitet över skogen – i det som finns kvar under medlemsländernas politiska kontroll efter anpassningen till EUinträdet. Att bevara maktbalansen har också varit en viktig fråga för regeringar, LRF och andra bondeorganisationer både i
Sverige och Finland***. Men varför – med dubbla tungor – säga en sak där hemma till medlemmarna och befolkningen, men motsatsen i Bryssel?!

* EU:s nya skogsstrategi, ’the European Climate act’, EU:s biodiversitetsstrategi för 2030, metoder för att behandla de huvudsakliga orsakerna till biodiversitetsförlust, den nya EUstrategin för anpassning till klimatförändring, metoderna för att stödja avskogningsfria värdekedjor, EU:s industristrategi, den
cirkulära ekonomi-handlingsplanen.

** Se kommissionens CDG-regler.

*** Se artikel angående en av ECVC:s tidigare reservationer angående CAP, ’Forests in the Commission’: www.nordbruk.se. Se regeringens ’Sveriges skogsstrategi’, maj 2018 sidorna 25-27.