ECVC lanserar en petition för att motsätta sig avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer

European Coordination Via Campesina (ECVC) har idag anslutit sig till alliansen av organisationer som uppmanar till att underteckna en namninsamling mot avregleringen av nya genetiskt modifierade organismer. Denna namninsamling är en del av en europeisk kampanj som leds av en koalition av mer än 45 lantbruks-, miljö- och medborgarorganisationer från mer än 15 EU-länder, som kräver att alla GMO, nya och gamla, ska förbli strikt reglerade och märkta i EU, för att respektera lantbrukares och medborgares rätt till GMO-fria livsmedel och jordbruk. 

Varför genomförs denna namninsamling? I EU finns det en strikt lagstiftning [1] gällande genetiskt modifierade organismer, tack vare mobiliseringen av bönder, miljövänner och medborgare som till överväldigande del motsätter sig användningen av dessa tekniker inom jordbruket. Tack vare denna lagstiftning är alla genetiskt modifierade organismer för närvarande föremål för en riskbedömning och märkta, vilket garanterar säkerheten och transparensen hos dessa produkterna för konsumenter och jordbrukare. Under påtryckningar från lobbyister från utsädes- och bioteknikindustrin håller dock Europeiska kommissionen på att lägga fram förslag om att avreglera vissa nya tekniker för genetisk modifiering [2], som den kallar nya genomiska tekniker, och som vi här kallar nya GMO [3]. 

Utan medborgarnas mobilisering kan EU-kommissionen och medlemsstaterna godkänna avregleringen av dessa nya genetiskt modifierade organismer under första halvåret 2023, och därmed inträde på den europeiska marknaden utan utvärdering, öppenhet och spårbarhet. 

Ett sådant scenario skulle vara katastrofalt för det småskaliga jordbruket och européernas matsuveränitet.  Alla genetiskt modifierade organismer, gamla eller nya, omfattas av patent, vilket stärker kontrollen över utsädet för de få multinationella företag som dominerar denna marknad och förstör böndernas självständighet och rätt till utsäde. Även om dessa multinationella organisationer och EU-kommissionen presenterar GMO som en mirakellösning på klimatförändringarna och livsmedelssäkerheten går GMO i själva verket hand i hand med en modell av standardiserade intensiva monokulturer som kräver mycket kemiska insatsvaror och som absolut inte är motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Slutligen är hälsoriskerna och miljöriskerna med dessa tekniker inte kända och måste bedömas för varje ny genetiskt modifierad organism. Det är viktigt att EU tillämpar försiktighetsprincipen för att skydda medborgarna. 

GMO, nya och gamla, är helt oförenliga med den agroekologiska jordbruksmodell som ECVC försvarar som en lösning på de nuvarande utmaningarna i fråga om miljö, klimat och livsmedelssäkerhet. Bönderna har aldrig behövt GMO för att föda befolkningen. Nya GMO är ännu en falsk teknisk lösning som är utformad för att berika jordbruksindustrin utan att ifrågasätta en modell som är skadlig för planeten och bönderna. 

Det är absolut nödvändigt att dessa tekniker förblir strikt reglerade för att garantera böndernas och folkens rätt att odla och äta utan GMO. Bönder och medborgare, låt oss mobilisera oss för att sätta press på europeiska och nationella beslutsfattare: Skriv under namninsamlingen!

Namninsamlingen går att skriva under här: https://www.eurovia.org/european-petition-against-new-gmos/ 

Ur namninsamlingen:

● Nya GMO är GMO och bör regleras som sådana, i enlighet med försiktighetsprincipen. Alla genetiskt modifierade organismer måste genomgå en strikt säkerhetsbedömning och märkas som genetiskt modifierade, för att garantera insyn i hela försörjningskedjan för medborgare och jordbrukare.

● Det måste bedrivas mer forskning om de risker för miljön, den biologiska mångfalden och hälsan som nya genetiskt modifierade organismer innebär, om deras socioekonomiska konsekvenser för jordbrukare och livsmedelssystemet och om utvecklingen av upptäcktsmetoder.

● Nationella och europeiska beslutsfattare måste främja och stödja beprövade lösningar för ett hållbart och klimatresistent jordbruk, t.ex. agroekologiska metoder och ekologiskt jordbruk, och skydda förädlarnas frihet att verka utan att begränsas av den långtgående omfattningen av patent på utsäde som producerats med nya GMO.

[1] Direktiv 2001/18

[2] All information om Europeiska kommissionens politiska initiativ om ny genomisk teknik finns här: https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_fr 

[3] Detta är organismer som erhålls med hjälp av nya mutagenesetekniker/metoder som har uppkommit eller huvudsakligen uppkommit efter 2001.