Europaparlamentet efterlyser brådskande åtgärder mot markkoncentrationen i Europa!

Vägen mot rättvisare markförvaltning i Europa har nådde en milstolpe den 27e april. Europaparlamentet godkände ett initiativbetänkande som erkänner de ökande problemen med markkoncentration och tillgång till mark som finns i EU och därtill ställer krav på lämpliga svar.

Pressmeddelande – Bryssel, 27 April 2017

Europeiska Via Campesina (ECVC) och Hands on the land (HOtL)-koalitionen välkomnar antagandet av betänkandet ”lägesrapport om jordbruksmarkens koncentration i EU: Hur underlätta tillträde till mark för jordbrukare?” och hävdar att det är dags att ändra Europas markpolitik. Betänkandet röstades igenom i plenum 27 april, och kan potentiellt tjäna som en utgångspunkt för att utveckla en förordning på europeisk nivå för att förhindra markrofferi av storföretag (ofta icke jordbruk), ytterligare markkoncentration och för att underlätta tillgång till mark för småskaliga jordbrukare och nya aktörer inom jordbruk. Vissa huvudkrav från bondeorganisationer och det civila samhället som ingår i rapporten är:

  • Att Europaparlamentet kräver att kommissionen ska anta rekommendationer och EU-vägledande principer för markförvaltning baserat på ”FN:s riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av besittningsrätt till mark, fiske och skogar (VGGT)” , enhälligt antagen av kommittén för ”World food security”.
  • Installera ett markobservatorium för att övervaka marktransaktioner. Ett centralt Europeiskt observationsorgan med uppgift att samla in grundläggande data och information angående jordbruksmarkens koncentrationsnivå. Huvuduppgifterna för observatoriet skulle innebära: registrering av markpriser och marknadens beteende; förändringar i markanvändning och förlusten av jordbruksmark; trender i bördighet och jorderosion.
  • Bekräftelse att den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och andra europeiska policyområden lett till ökande markkoncentration i Europa. För att bemöta detta krävs en arbetsgrupp på hög nivå för att undersöka effekterna av EU:s politik på markkoncentrationen.
  • Erkännande att ”land-grabbing” är ett förekommande fenomen inom EU.

”Även om stora gårdar endast utgör 3 procent av det totala antalet gårdar, kontrollerar de 52 procent av all odlad mark. Detta är inte acceptabelt. Parlamentet erkänner nu att det är dags att omdirigera den europeiska och nationella markpolitiken för att förhindra markspekulation och stödja ett hållbart och mer lokalt förankrat jordbruk. Detta kommer att resultera i mer sysselsättning på landsbygden och en mer rättvis användning av våra europeiska jordbrukmarker för att tillhandahålla näringsrik och hälsosam mat som är tillgängliga för alla, även för de som mest påverkas av den utdragna ekonomiska krisen” säger Antonio Onorati, medlem av den samordnande kommittén av ECVC.

Trots att bönder, små och medelstora jordbrukare, är de viktigaste agenterna för matproduktion inom EU knuffas de allt mer bort från sin mark på grund av land-grabbing och intensifiering av markkoncentrationen över hela Europa. Avsaknaden av tydliga bestämmelser för att förhindra markspekulation på EU-nivå har bara förvärrat problemet.

Initiativbetänkandet som det röstats om i dag är frukten av den starka och stora alliansen av Europeiska sociala rörelser på gräsrotsnivå, i samarbete med vissa ledamöter av Europaparlamentet och civilsamhällets organisationer. Betänkandet är både en prestation och en utgångspunkt för det civila samhället att driva kommissionen till att föreslå lagändringar för rättvisare markförvaltning och för att gå mot gemensamma riktlinjer inom EU om ansvarsfull styrning av jordbruksmark.

”Våra organisationer kommer att fortsätta att driva den Europeiska kommissionen och EU medlemsstaterna till att ändra sin markpolitik mot en rättvisare markbesittningsrätt baserat på FN:s riktlinjer för en ansvarsfull förvaltning av besittningsrätt till mark, fiske och skogar” säger Geneviève Savigny, medlem av den samordnande kommitté av ECVC.

***

För mer information om hur vi uppnådde det här, vänligen kolla ECVC toolkit på markrofferi och markkoncentration i Europa

***

Kontakter i Sverige:

Torgny Östling, ordf. NOrdBruk, torgny_ostling@telia.com

för ECVC:

Antonio Onorati: ECVC ansvarig för Landfrågor, + 39 340 82 19 456

Översättning och bearbetning till Svenska:

Joel Holmdahl, NOrdBruk – Via Campesina Sverige