Världen är ingen handelsvara! Demonstration under EU:s informella jordbruksministermöte 6-8 april i Östersund: Bilder och beskrivning

José Bové på demonstrationen med Subcommandante Marcos fredspipa och iförd en av NOrdBruks medlemmars stickade mössa.
José Bové besökte, på NOrdBruks inbjudan, den 6-8 april, Östersund för att stötta NOrdBruk:s kamp för en nyanserad syn – i Sverige – på de gränsöverskridande frågor, inom till exempel WTO, som berör bönder i hela världen, både i Syd och Nord.
Besöket blev mycket framgångsrikt med bland annat en demonstration genom Östersund, under parollen ”Världen är ingen handelsvara”, vilken sägs ha varit en av de största genom tiderna. Demonstrationen avslutades med tal av José och de andra båda internationella gästerna – Devinder Sharma från Indien och Berge Furre från Norge/Brasilien. Margareta Winberg som befann sig bland publiken på torget – utan ”bodyguard” – uppmanades av ordförande i NOrdBruk – Torgny Östling – att också säga några Ord, vilken uppmaning hon hörsammade och tillsammans med övriga inbjudna planterade hon ett träd som symbol för att en ny era i jordbrukspolitiken härmed påbörjas. De seminarier där José Bové var huvudtalare var mycket uppskattade, vilket inte minst visades genom de applådåskor som följde på hans inlägg.
Första ledet i demonstrationen ”Världen är ingen handelsvara” (titeln på José Bové´s och Fransois Dufours -andre vice ordf. i Attac Frankrike – bok) vid EU:s jordbruksministermöte i Östersund.

Från vänster; Berge Furre – Norsk Bonde- och Småbrukarlag – professor teol.fackulteten vid Oslo universitet – talesman för De jordlösa i Brasilien*MST – tidigare ordförande i norska Vänsterpartiet – ledamot av Lundkommissionen – sitter i dag i norsk kyrka- statutredning; Liv Ekerwald – ekologisk bonde; Devinder Sharma – från Indien – journalist och debattör i jordbruksfrågar; Björg Stensson – NOrdBruksmedlem, ekologisk odlare tillsammans med sin man Jerker Engborg (en auktoritet och rikskändis i ekoodlarkretsar); José Bové – Confédération Paysanne, CPE, Via Campesina (okänd i Sverige, men världskändis); Gert Andersson – getbonde från Jämtland i det här sammanhanget fungerande som fransk tolk.

Inte en polis så långt ögat nådde trots att José gick i främsta ledet, i svensk press antingen inte omnämnd alls (LRF-media till exempel) eller beskriven som mannen som reser världen runt och bränner ner restauranger.

Världen är ingen handelsvara!

Gudrun Isaksson Pensionär – f.d. driftsingenjör vid Televerket.

Men lyssnar någon ? Jo, på torgmötet efter det första stora seminariet, som ägde rum innan EU-ministrarna anlände, stod Margareta Winberg bland en stor mängd entusiastiska demonstranter. Hon fick höra bondeledaren José Bové från Frankrike berätta om det som han såg som allra viktigast: Att varje land skall ha rätt att själv producera sin mat. I många länder i Syd hindras detta genom att överskotten från i-världens industriella, statsunderstödda jordbruk dumpas till priser, som gör det omöjligt för det egna landets bönder att få avsättning. Detta trots att landet har mycket goda förutsättningar för jordbruk.

Den indiske forskaren och journalisten Devinder Sharma skildrade initierat tillståndet för jordbrukare i Indien. De internationella storföretagen med långtgående industrialisering håller på att ta över rätten till jord, växter, utsäde, bekämpnings- och gödselmedel. Småbönder tvingas ge upp, hundratals har begått självmord. Det är en katastrof på gång. Hans besked var: Politikerna, de som borde ta ansvar, lyssnar ej på människorna utan bara på de stora industrierna och multinationella företagen, som ser ökade vinster för sig själva som det viktigaste målet.

Den norske professorn Berge Furre är talesman för de jordlösa i Brasilien och han beskrev hur fattigdom och förtvivlan driver dem tillsammans, vilket medfört att en del av dem lyckats med att återta jord från de enorma egendomar, som ett fåtal i landet besitter. En del fattiga lämnar städernas slumkvarter och kan nu klara sin egen försörjning.

En av NordBruks grundare jämtbonden och miljökämpen Torgny Östling, påpekade att även i Sverige tvingas flera jordbrukare varje dag att ge upp genom att lönsamheten för småskalig, ekologisk odling är för liten i konkurrens med de relativt sett mer subventionerade storjordbruken. 80 procent av EU-bidragen går till 20 procent av odlarna = storjordbruken.

Om de fantastiska seminarier och debatter, som hållits i Östersund om världens jordbruk har knappast något omnämnts i media, annat än lokalt. Speciellt i TV är allt så ytligt skildrat. Inkallandet av 180 poliser (som knappast var behövligt), skoterutflykten på ministrarnas fritid, det förmenta hotet från ATTAC (denna samling ideellt arbetande, fredliga människor), motståndare till EU (som delas av mer än halva Sveriges befolkning) har fått enkla men missvisande rubriker. Kunniga företrädare för miljöorganisationer och alternativa jordbrukarorganisationer, som till exempel Via Campesina, har försökt att nå de ansvariga politikerna med alternativ till den kritiserade jordbrukspolitiken. Förhoppningsvis har något av detta nått fram.

De lokala organisationerna hade ansökt om, men inte fått några pengar till stöd för sina aktiviteter under ministermötet. Idealismen är förvisso stor men sätts på hårda prov då man tvingas sätta sig i skuld för att föra ut sina viktiga budskap. Frikostiga bidrag gavs dock av allmänheten i de bössor som vandrade runt under demonstrationen och torgmötet – Världen är ingen handelsvara.

I ett nyhetsreportage i TV påannonserades bondeledaren José Bové som ”vandal”. Om några är vandaler är det alla de som medverkar i att förstöra odlingsjorden och naturen – inte de som försöker rädda den , och till vilka vårt hopp nu måste stå.

Industrivärldens jordbrukspolitik är vansinnig ur det viktigaste perspektivet – värnandet om jordens fruktbarhet på sikt och att hålla mat och vatten fritt från gifter. I hälften av Frankrikes kommuner kan man inte längre dricka kranvattnet. Ett allt överskuggande nytt hot anses nu vara GMO, genmodifierade organismer, vars spridning skulle kunna innebära att man ”släpper anden ur flaskan” med oanade konsekvenser som följd. NEJ till GMO!

Det krävs en kraftfull information till konsumenterna, som ofta är mycket långt från odlingens verklighet, men vars val av mat ändå till stor del är avgörandeför hur det skall lyckas med att införa en ny jordbrukspolitik.

Hela den process, som behövs för att få till ett ekologiskt riktigt och hållbart jordbruk med djur- och människovärdig etik kräver många möten i olika nätverk, många påtryckningar på politiker – och det är bråttom. Kanske har dock denna process fått en bra start vid Östersundsmötet och kommer att tillväxa på samma sätt som det lilla träd som planterades av Devinder Sharma, Margareta Winberg, José Bové och Berge Furre vid första torgmötet.

MÅLET ÄR LIVSVIKTIGT!

Liv Ekerwald (Ekologiska Lantbrukarna), Devinder Sharma (Journalist från Indien), José Bové (Confédération Paysanne – CPE – Via Campesina), Björg Stensson (NOrdBruk), Margareta Winberg, Berge Furre (Norsk Bonde- Och Småbrukarlag, professor vid teol. inst. Oslo universitet – talesman för de jordlösa i Brasilien =MST), Jerker Engborg (känd ekoodlare) planterade tillsammans ett träd som en symbol för att en ny jordbrukspolitiknu inleds med inriktning åt Via Campesina hållet.

NOrdBruks Ordbrukspris 2001 går till José Bové

Hans ordbruksmetoder är enkla och lättförståeliga, gallrade från materialistiska hänsynstagande och rensade från giriga ogräs, samtidigt visande att naturen har de bästa lösningarna på ett biologiskt grundat naturbruk. Utifrån sina fotosyntesiska perspektiv skapar han ett demokratiskt alternativ tillsammans med sina vänner världen över, byggd på solidaritet och medmänsklighet

Björg Stensson (NOrdBruk) – José Bové (Confédération Paysanne). I bakgrunden tolken Gert Andersson (getbonde -Jämtland)

”As to José Bové, it is a caricature to describe his actions and those of his comrades as ” violent”. They have never used physical violence (unlike the other farmers’ unions for instance FNSEA), but selected a few symbolical ”targets” – MacDonald’s, genetically altered crops – to make political points. They enjoy wide support in France and in the third world. I can testify that in Porto Alegre (Brazil) the thousands of participants to the closing session of the World Social Forum (the vast majority of them from Latin America) gave him a standing ovation and chanted ”We are all José Bovés”. This should make people think twice before using the clichés propagated by hostile media.” – Bernard Cassen