Ja till ett fortsatt generellt strandskydd

Allemansrätten syftar till att vi ska kunna röra oss fritt i naturen. De mest attraktiva områdena är stränderna vid hav, sjöar och åar. Där gäller strandskyddet som förbjuder uppförande av byggnader och liknande 100 meter i vardera riktningen från strandlinjen. Därmed garanteras allmänheten tillgång till stränderna och känslig flora och fauna skyddas. Samtidigt innebär detta en inskränkning både i äganderätten och i den fria rörligheten av kapital.

Enligt det förslag till förändring som nu lagts fram anses större delen av Sverige ha ”god tillgång till inlandsstränder” och man släpper därmed på det generella strandskyddet. De områden som berörs av detta innefattar hela norra halvan av Sverige (med undantag av Östersjökusten) samt vissa delar av Småland dvs. Ljungby, Hultsfred och Vimmerby kommuner samt Hylte kommun i Halland.

En kommun som har 50 meter obebyggd strand per invånare och vars totala strandareal är bebyggd till högst 10 procent anses ha ”god tillgång”. Riktlinjerna och vilka kommuner det handlar om kan man se i en bilaga till förslaget om ”differentierat strandskydd” från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (Ds 2005:23).

Vi som aktivt engagerat oss i försvaret av strandskyddet ser med oro på avskaffandet av det generella strandskyddet. De negativa sociala och kulturella förändringar vi redan idag ser kommer att förvärras. Fast boende trängs undan och näringsidkare tvingas begränsa eller upphöra med sin verksamhet när den inte anses passa i områdets ”landsbygdsutveckling”.

I regeringsförslaget saknar vi det som borde vara en röd tråd: tanken på en hållbar utveckling uttryckt i ekonomiska, miljömässiga och sociala strategier. Därför brister det också i insikt om den oåterkallelighet och de långsiktiga konsekvenser som åtföljer varje försäljning av mark, bergrund och vatten. Detta är så mycket allvarligare som det nu handlar om nationella resurser, om medborgarnas ovärderliga tillgångar idag och i framtiden. Att avskaffa det generella strandskyddet är ett allvarligt ingrepp i våra gemensamma rättigheter. Vi har ett ansvar inför kommande generationer att bevara allemansrätten.

Kraven är självklara:

Respektera den grundlagsskyddade allemansrätten

Slå vakt om det generella strandskyddet

Skärp länsstyrelsens kontroll av att lagen följs

 

Miljöpartiet de Gröna i Skåne

Miljöpartiet de Gröna i Jönköpings län

Föreningen NOrdBruk

Torbjörn Säfve (författare)

Peter Eller (redaktör)

Theres Holmgren (teatertekniker)

Elsa Agélii (konstnär)

Elisabet Franzén (journalist, fd riksdagsledamot, mp)

Kenneth Persson (Miljöpartiet de Gröna i Hylte, ordf.)

Mats Hagner (professor emeritus)

ElsaMaria Bergström (journalist)

Bengt Edenfalk (konstnär)

Solveig Lindholm (fil.dr. miljö- och agraretik)