Manifest från konferens om rätten till naturresurser.

Rätten till naturresurser –
En konferens för en bred samling kring #matsuveränitet

Jordbruket i Sverige behöver en nystart och helrenovering. Det har uppmärksammats hur det svenska samhället låtit naturbruket förfalla så till den milda grad att vi förlorat vår självförsörjning. Men en enkrona till mjölkbonden hjälper inte – det behövs systemförändringar. I dag är vi beroende av import av livsmedel och foder från länder som behöver marken för att försörja sin egen befolkning. Det är vår skyldighet att bruka den potential som finns i jord- och skogsbruket likväl som andra naturbrukssektorer i Sverige.

Bönder från södra Norrland och Bergslagen samlades tillsammans med medlemmar från bistånds- och människorättsorganisationer och gästföreläsare från Mittuniversitetet på Birka Folkhögskola utanför Östersund den 5 och 6 mars. Där diskuterades orsakerna till varför vi idag föder oss på jordbruk utanför landet och åtgärder för att styra in jordbruket med målet inriktat på matsuveränitet – rätten till ett nationellt jordbruk som kan föda oss långsiktigt för generationer framöver på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

På mötet kom frågor om frihandel och industrialisering av naturbruket upp. Hur man med politiska systemförändringar internationellt och industrins ökade kontroll över bönder, renskötare och andra naturbrukare tvingar dem till anpassning eller att avsluta sin verksamhet. Nu förhandlas det om ytterligare frihandelsavtal, bilaterala avtal, bl.a. ett ‘Transatlantiskt handels- och investerings-avtal’ med USA, TTIP.

För första gången på 25 år sattes fokus på de politiska beslut som gör förvaltningen av naturresurserna allt mer kontrollerad av andra intressen än brukarnas. I första hand spekulationsintressen från inrikes och multinationella storbolag.

Vi ser hur dessa strukturer påverkar naturbrukare på likartade sätt i hela Sverige, likväl som runt hela jorden. Detta har gjort att det möjligt att inom den internationella bonderörelsen Via Campesina organisera över 250 miljoner medlemmar som tillsammans med FIAN och andra inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s ramverk arbeta fram ‘Riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av mark, fiske och skog’. Riktlinjerna kommer användas som ett verktyg för att påverka lagstiftning och myndigheter att respektera naturbrukarnas intressen och för att motverka den ‘Landgrabbing’ (markrofferi, baggböleri,..) som vi menar pågår i Sverige idag.

NOrdBruk tillsammans med Fäbodbrukarna, Småbrukarna, Familjejordbrukarna och andra organisationer som är beredda att stödja matsuveränitet kommer inom kort att träffas i Örebro för att gemensamt kräva gröna näringsidkares och näringars rättigheter. Med stöd av folkrörelser som FIAN, Latinamerika-grupperna och Jordens Vänner kommer vi att sätta oss till motvärn mot den katastrofala utvecklingen inom naturbruket i Sverige idag.

Antaget på konferensen ”Rätten till naturresurser” av mötesdeltagare och de två arrangörerna på Birka Folkhögskola, Ås, Östersund, 6 mars 2016.

Arrangörer: #NOrdBruk (www.facebook.com/nordbruk) och #FIAN(http://fian.se/)
Medarrangörer: Studiefrämjandet
För vidare information: Gustaf Jillker, Jämtland 076 1138080 ; Joel Holmdahl, Bergslagen 073 150 96 82; FIAN 070 6349347