Artikel i Miljömagasinet: Bolagisering av jorden gynnar spekulation

Jordförvärvsfrågan är större än den kritik som idag riktas mot regeringens livsmedelsstrategi och bolagiseringsförslag.

Avvecklingen vi har sett av jordbruket under det senaste trettio åren är resultatet av att den tidigare jordförvärvslagstiftningen avskaffades i samband med att EU:s fria rörlighet för kapital och ”offentliga upphandlingar” infördes. Jämför exempelvis dagens självförsörjningsgrad med tiden innan EU-anslutningen!

För att kunna bryta jordbrukets avveckling måste det till oerhörda förändringar. Det räcker inte med att förhindra en bolagisering till följd av en översyn av Jordförvärvslagen. Vi måste även sätta stopp för bland annat spekulation av mark och samtidigt reparera skadorna från uppluckringen av lagstiftningen som skedde 1991 och -92.

Det är en svår fråga att förmedla då tidigare jordförvärvslag utnyttjades för att driva på storskalighet och avfolkning under 1960-70-talet. Samtidigt var det bland annat i och med att den lag, som vi hade under 1980-talet togs bort, som den nutida extrema storskaligheten och avfolkningen skedde. Under olika tider har jordförvärv använts för motsatta processer. När man nu diskuterar framtida bolagisering till följd av en översyn av Jordförvärvslagen är det lätt att glömma bort att se konsekvenserna av tidigare beslut.

Vi är oroande över att alltför många krafter, som säger sig ta strid för det svenska jordbruket, i synnerhet det små och medelstora kombinationsjordbruket, inte inser djupet av den striden – vad arbetet för matsuveränitet i Sverige faktiskt innebär. Man vill gärna formulera kraven på ett sätt som ger sken av att vi kan bedriva en svensk jordbrukspolitik inom rådande maktordning och glömmer att det är en till fullo överstatlig fråga inom EU.

Ska vi kunna bedriva en svensk jordbrukspolitik krävs det omfattande åtgärder i stil med att jordbruket åternationaliseras från EU eller att Sverige lämnar unionen – med andra ord återinföra matsuveränitet.

Konsekvenserna är redan så stora av dagens politik att det krävs mer långtgående krav för att inte bara bli ett stöd för fortsatt avveckling. Allt för enkla formuleringar och krav blir i realiteten ett stöd för till exempel Lantbrukarnas Riksförbunds linje och för EU:s rådande jord- och skogsbrukspolitik av idag – alltså ett stöd för fortsatt nedmontering av jordbruket.

För att stödja jord- och skogsbruk, som ska hålla också i framtiden, vill vi se att kritik och konstruktiva alternativ inte bara riktas mot dagens förslag – att bolag åter ska få roffa åt sig jord- och skogsbruksmark.

Vi vill att bondeorganisationer och politiker sätter stopp för den förskingring av mark- och naturresurser som dagens lagstiftning orsakar. Inte bara för bönders skull utan också för landsbygden, en hörnsten i hela samhällsbygget, som idag utarmas i Sverige, i Europa och på andra kontinenter. Landgrabbing som sker på grund av av EU:s krav på fri rörlighet av kapital i form av mark- och vattenresurser och globalisering.

Styrelsen NOrdBruk

Publicerad i Miljömagasinet, v38 – 2017
http://www.miljomagasinet.se/