Sommarens torka – hur förbereder vi oss för framtidens torka?

Många djur tvingar slaktas och bli biogas denna sommar på grund av för lite foder. Ett oerhört misslyckande av ett land som Sverige. De utlovade 1,2 miljarderna är ingenting som kan rädda bönder från att gå i konkurs då foderpriser 10 dubblas.

NOrdBruk föreslår följande åtgärder för att förhindra en liknande katastrof igen:

· Att produktionen av mat höjs i hela Sverige och att produktionen klimatanpassas så att djurhållning som kräver stora mängder vatten omlokaliseras till platser där det finns stora vattenresurser till låg kostnad. Att det ska finnas foder lokalt där djur hålls, gärna goda tillgångar på betesmark. Därför ska politiken verka så att det gynnar olika typer av matproduktion i olika delar av Sverige. Så har Norge det och det fungerar väl.

· Att mark som ligger i träda brukas igen.

· Att jordbruksmarken skyddas från exploatering med nya lagar. Klimatförändringar kan komma att innebära att mindre skördar kan tas från böndernas marker och då måste det finnas reservmark. Idag läggs den lågproducerande marken ned mer och mer. De stora maskiner som används gör att viss mark ratas för att de är små. Det behövs en maskinpark för slåtter av mindre åkrar och den kan många småskaliga bönder stå för.

· Att en samhället också hjälper till att ta fram foder, genom marktillgång och att sätta folk i arbete för att jobba med detta. Att kommunala och statliga marker upplåts för slåtter och bete. Att dessa marker hålls i hävd så att de kan användas vid kris. Att lågtrafikerade vägar släntslås för insamling av foder.

· Att tillräckliga ersättningar utbetalas till drabbade bönder då jordbruket är en nationell angelägenhet. Det tar 5 år att upprätta en djurbesättning som man tvingats slakta bort. Ett jordbruk är inte som vilket företag som helst. Ett jordbruk hanterar levande produktionsenheter som behöver mat för att överleva. Detta går inte sköta med en likgiltig politik då det handlar om landets överlevnad. Vid krig och samtidig torka hade detta varit en ännu större katastrof. Vi kan inte förlora stora delar av vår produktion förår framåt för att det uppstår foderbrist.

· Att små och medelstora jordbruk ges möjlighet att existera. Effektiviseringen har nått sin gräns. Nu behövs de små och medelstora jordbruken som kan producera vår mat effektivt och resurssnålt. För detta krävs att matsuveränitet införs och att agroekologiska jordbruk gynnas.

· Att se till att slakterier kan ta emot stora mängder djur då det är kris. I höst och sommar kommer flera djur gå till biogasproduktion i stället för till föda beroende på att myndigheterna inte säger ja till undantag i slakteriernas verksamhetstillstånd. Detta ger ännu större förluster för bönderna och för miljö och samhälle.