Rapport från ECVC:s generalförsamling i Viseu, Portugal, 4–7 november 2022

Tove Sundström

Delegater från 20 av ECVC:s medlemsorganisationer utanför konferenslokalen i Viseu, Portugal. 

Jag, Tove Sundström, reste tillsammans med Maximilian Isendahl till Portugal i november för att representera NOrdBruk på ECVC:s generalförsamling. I somras hölls första delen av mötet digitalt, och samlingen i Portugal innebar en fortsättning på mötet och röstning i särskilda frågor. Generalförsamlingar är det högsta beslutsfattande organet inom ECVC och därför är det mycket viktigt att så många medlemsorganisationer som möjligt deltar på plats. Minst lika viktigt som de politiska diskussionerna var den starka känslan av gemenskapen som snabbt uppstod tillsammans med alla varma, roliga och smarta människor, och alla de band som knöts på det personliga planet. Det är betydelsefullt att inom en rörelse för mänskliga rättigheter och matsuveränitet träffas ansikte mot ansikte för att dela

Ny strategisk plan 

En av de huvudsakliga frågorna i år handlar om ECVC:s nya strategiska plan, som ska vägleda arbetet inom organisationen mellan 2023 och 2027. Mycket av de politiska debatterna som hölls centrerades kring denna strategiska plan, och på lördagen röstades planen igenom enhälligt av de tjugo närvarande medlemsorganisationerna. Större delarna av de fyra mötesdagarna gick åt till att diskutera vilka delar av den strategiska planen som bör prioriteras, vilka frågor som är mest relevanta i olika länder, hur olika områden kan integreras med varandra och rent konkret vilka arbetsmetoder som kan komma till nytta i olika sammanhang. 

Artikulationer

Mötets första dag gick åt till att de olika artikulationer som finns inom ECVC fick träffas enskilt för att prata om sina hjärtefrågor. De artikulationer som finns är Women Articulation och Youth Articulation, och nu även det nya tillskottet Gender and Sexual Diversities Articulation. Denna sistnämnda artikulation har bildats för att skapa ett särskilt utrymme för bönder och lantarbetare som tillhör HBTQIA+-communityt, och blev under general-församlingen en officiell artikulation. Dagen därpå presenterade de olika artikulationerna arbetet som genomförts under 2022 och presenterade även planer för det kommande året. 

Youth Articulation 

Ett av de större arbeten som artikulationen för unga inom ECVC har genomfört i år är ett Position Paper gällande reformeringen av CAP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Där lyfter man bland annat fram att man inte anser att CAP tillgodoser de behov som finns bland unga jordbrukare, särskilt de som arbetar med småskalig och agroekologisk produktion. Specifikt pekar man på bristen hos CAP att förenkla tillträdet för en ny generation lantarbetare. En annat krav som ställs är att CAP måste inkludera mekanismer som innebär att stöd till jordbruk som utnyttjar kvinnliga arbetare och migrantarbetare omedelbart upphör; man vill att dessa grupper ska få ett tydligare erkännande och ett starkare skydd och stöd. 

Delegater som deltar i Youth Articulation

Ett mer djupgående krav som ställs i detta dokument är också att EU slutar stödja frihandel och frihandelsrelaterade avtal och gruvprojekt. Frihandelsavtal underminerar matsuveränitet och har skadliga sociala och ekologiska konsekvenser över hela världen, både för EU:s medlemsländer och länder utanför EU. 

Ett dokument vid namnet ’Peasant Agroecology according to ECVC’ har också framtagits av artikulationen (i samarbete med arbetsgruppen för agroekologi inom ECVC); ett dokument som presenterar ett alternativ till dagens industriella livsmedelssystem. Artikulationen har också deltagit i en studie tillsammans med Coventry University i Storbritannien som undersöker arbets-situationen för unga, bland annat inom naturbruk.

Women Articulation 

Under 2023 kommer ECVC ingå i ett forskningsprojekt vid namnet Swift, som går ut på att undersöka kvinnliga innovationer inom jordbruk. Detta projekt sträcker sig över fyra år, och involverar ett flertal medlemsorganisationer, universitet och även nätverket Urgenci. 

I mars 2023 anordnar La Via Campesina folkbildning för kvinnor i Mocambique. Under detta möte planerar man politiska utbyten gällande aktuella frågor, särskilt som förberedelse inför La Via Campesinas åttonde konferens som hålls i Nicaragua i november nästa år. Delegater från Georgien, Tyskland och Spanien bland annat kommer att delta för att representera ECVC. Man lyfter bland annat fram innebörden av en intersektionell feministisk analys i organisationens arbete, för att nå målen med matsuveränitet. 

Gender and Sexual Diversities Articulation 

Denna nya artikulation kommer att organiseras mer formellt under 2023, det första året som en officiell artikulation. Under generalförsamlingen lyfter artikulationen i synnerhet fram vikten av att använda inkluderande språk och termer, och även att ta hänsyn till representation inom ECVC. Artikulationen lyfte också fram innebörden av att omdefiniera vad som tolkas som familjejordbruk. I och med att vi nu befinner oss i FN:s ”Decennium för Familjejordbruk” (2019–2028) är det relevant att diskutera att vi behöver inkludera en större diversitet för vad som är och kan vara en familj – detta är också relevant när det kommer till frågor om generationsskiften och överlämning till en ny generation bönder.  

Delegater från mötet med Women Articulation och Gender and Sexual Diversity Articulation i A Guarda, Spanien.

 Politiska frågor 

Under generalförsamlingen fanns många tillfällen där varje delegat fick presentera de frågor och ämnen som är huvudsakliga i respektive land; i dessa samtal framgick att tillgång till mark är ett stort problem för många, särskilt för unga. Land-grabbing är dessutom ett problem som förväntas öka i och med EU:s fokus på ’carbon farming’ som ett verktyg i att motarbeta klimatförändringarna, vilket ECVC kritiserar i dokumentet ’Carbon farming: ”A new business model”… For who?’. Man menar att detta kommer att öka koncentrering av mark i de största aktörernas händer, och göra det möjligt för den typ av produktion som har störst negativ påverkan att ”köpa sig fria” genom uppköp av kolkrediter. Andra diskussioner berörde det dokument som framtagits av ECVC där man presenterar konkreta förslag för hur naturbruket kan möta de utmaningar vi står inför gällande klimatförändringar. Detta dokument kallas ”A manifesto for agricultural transition to address systemic climate crises”, och listar tretton punkter för en rättvis transformering av jordbrukspolitiken inom EU. Dokumentet diskuterades under generalförsamlingen och förslag tillkom, och ett uppdaterat manifest publicerades den 24:e november. 

Gällande djurhållning har medlemsorganisationerna inom ECVC under året tagit fram ett Position Paper som kommer att publiceras inom kort. Detta dokument diskuterades under general-församlingen och delegater fick komma med förslag på ändringar och tillägg.  

Omröstning

Förutom en omröstning gällande att uppdatera ECVC:s stadgar efter nya belgiska lagar (då föreningen är registrerad i Belgien) röstade man även in nya styrelsemedlemmar i den europeiska samordningskommittén (Coordination Committee, CC). De nya medlemmarna som inröstades var bland annat jag själv, nominerad av NOrdBruks styrelse, samt Leonardo van der Berg från den nederländska organisationen Toekomstboeren. Tidigare sittande styrelsemedlemmarna Andoni García Arriola och Pierre Maison stod inför omval och röstades in igen, och styrelsemedlemmen Federico Pacheco Frias blev inröstad i den globala styrelsen för La Via Campesina, som representant för den europeiska samordningen. En ny kroatisk medlemsorganisation, ACFF (Association of Croatian Family Farming, baserad på den tidigare numera upplösta medlemsorganisationen LIFE) röstades även in som kandidat, och får bli fullvärdig medlem i ECVC efter kandidatperiodens slut 2024. 

Kriget i Ukraina diskuterades också, och medlemsorganisationer uttryckte en önskan om att ECVC ska göra ett tydligt ställningstagande emot Rysslands invasion och samtidigt belysa hur i synnerhet bönder, lantarbetare, kvinnor, unga och migranter påverkas av konflikten. 

Gemenskapen i rörelsen

Utanför de politiska diskussionerna och samtalen under generalförsamlingen fanns också tid för alla delegater att umgås och lära känna varandra, dela erfarenheter från sina gårdar, hitta gemensamma problem och skapa gemensamma strategier för att bemöta dem. Många samarbetsprojekt diskuterades under helgen, bland annat mellan NOrdBruk och den danska medlems-organisationen Frie Bønder – Levende Land. Förutom att byta idéer med varandra och prata om gemensamma projekt, fick vi äta god mat, sjunga och dansa tillsammans. Att arbeta med olika typer av naturbruk kan ibland innebära en isolerad vardag, men vi som är anslutna till den globala kampen för matsuveränitet och mänskliga rättigheter som drivs inom La Via Campesinas rörelse är aldrig ensamma.