PRESSMEDDELANDE! – Klimatsmart jordbruk

Inte oväntat – i Sverige, det mest nyliberalistiska och handelsinriktade landet i Europa skjuter man över klimatskulden på köttkonsumtion och jordbruk.

Det klimatsmarta jordbruk som funnits under alla tider tidigare, när matsuveränitet var en självklarhet, har glömts bort. Detta trots att det bara är drygt tio år sedan EU:s och WTO:s storskaliga, exportinriktade och industrikontrollerade jordbrukssystem infördes.

Runt om i Europa, särskilt i bergiga och skogtäta områden existerar fortfarande gårdar med djur, grödor och bönder som är anpassade till naturens villkor i deras egna regioner.

Det är en livsmedelsproduktion som baseras på recirkulation av näringsämnen istället för fossila gödselprodukter – eget vallfoder och egna odlade grödor, istället för kraftfoderimport från andra kontinenter – tamboskap, genetiskt anpassade genom årtusenden till de naturliga förutsättningarna. (istället för att t.ex.) Gräsätande kor ska inte leva efter samma principer som spannmålsätande grisar. (Det är inte klimatsmart av flera orsaker. En konsekvens är ökade utsläpp av växthusgaser från kor.)

En livsmedelsproduktion med mycket förnyelsebar muskel- (arbets-)kraft, istället för storskalig mekanisering och robotisering – eget nationellt ansvar för livsmedelsförsörjning, istället för handel och industrialisering av basmat som om det vore vilka varor som helst – ekologiska värderingar (utöver dagens marknadsanpassade ekologiska system) som också innebär en minimering av transport av foder och livsmedel

Det är ett jordbruk som ger rätten till alla länder att producera sin basmat.

Detta är särskilt viktigt för länder med låg materiell levnadsstandard. Jordbrukssektorn och landsbygd i Nord drabbas av den nya tillväxtekonomiska och politiska världsordningen.

I Syd drabbas jordbrukssektorer av samma s.k. globalisering. Men dessutom orsakar västvärldens alltmer utvidgade ”ockupation” av land och fiskevatten, brist på mat och svält för bönder, fiskare och befolkningar.

Ytterliggare nedläggningar av klimatsmarta jordbruk och fiskemetoder avsedda för lokala marknader i rikare delar av världen ökar pressen på folkförsörjningen i fattigare delar av världen, och CO2-mängden i atmosfären.

Varför ska rika människor i Nord med överskott på vatten och rika jordar och med egna fiskeresurser transportera näringsämnen och vatten (i form av foder och livsmedel) från områden i Syd?

En exploatering som också ignorerar att regnskog skövlas, grundvattennivåer sjunker, kustnära fiskevatten bottenskrapas.

Globalisera kampen för ett klimatsmart jordbruk också i Nord ?

Globalisera hoppet om rättvis fördelning av jordens resurser samtidigt som vi kyler ned vår planet!

Föreningen NOrdBruk

Engelska

Climate – Smart – Farming

It was not unexpected that in Sweden, the country in Europe with the most liberalistic politics and with the strongest export interests, the blame for climate change would be put on meat consumption and farming. The climate-responsible farming which has existed for ages, when foodsoveregnity was a matter of course, has been forgotten. This, in spite of the fact that it is only ten years since the plan for farming with the purpose of large-scale farming and export of farming industry products, was introduced by the European Union and the Word Trade Organization.

All around Europe, especially in regions that are mountainous and in woodlands, there still exists farms with animals, crops and farmers adapted to the conditions of nature. There the production of food is based on:

 recirculation of nutritious substances rather than the use of fossil
fertilizers

– farm grown feedstuff, instead of imported concentrated feed from other
continents.

– farm animals, genetically adapted through thousands of years to the natural conditions of the region. An example: Cows made for eating grass, must not be raised according to the same principles as grain-eating pigs.

– muscular power (renewable) (manpower), instead of large-scale mechanizing and roboticing.

– national responsibility of each country concerning Foodsovereignty, rather than treating food like any other product.

-ecological values (surpassing the market-adapted ecological system) which also includes less animal-feed and food transport.

Foodsovereignty – which means that all countries have the right/ duty to produce their own staple foods – is a necessary condition for climate-responsible farming. Food sovereignty, which today is a question of survival in the South – will tomorrow be a question of life and death for the whole planet.

In the South, the agricultural sector has been hit by the same principles of economic growth as in the North. But the poor countries are furthermore affected by more and more extended ”occupation” of land and fishing grounds by the western World, which causes lack of food and famine for farmers, fishermen and the inhabitants.

In other words, the discontinuation in the wealthier parts of the world of climate-responsible farming and fishing methods aimed at local markets, will greatly increase the need for local food supply in other parts of the world.

– discontinuation of farms causes greater take out of primary produce from land and sea.

– the industrialized agriculture, fishing methods and transports of the West, increase the CO2 content in the atmosphere, which hits the tropical areas the hardest.

Why should the rich North, with its surplus of water, rich farmland and fishing facilities, transport nutritive substances and water (in the form of animal fodder and food for people) from countries in the South. This exploitation ignores the devastation of rainforest, sinking levels of groundwater and the scraping of fishing grounds near land.

Globalize the struggle for climate smart farming!

Globalize the hope for a fair distribution of the resources of the world, while we simultaneously cool our planet.