Stoppa kapitalöverföringen från landsbygd till storstad!

Uttalande antaget på Naturbrukskonferensen, Broddetorp 2017

Vi deltagare på naturbrukskonferensen (NBK) i Broddetorp i Falköping 2017 står upp för att värna naturbrukets avgörande roll för landsbygdens, Sveriges och världens framtid. Vi kommer från olika delar av landet från bonde-, miljö- och rättviseorganisationer. Vi motsätter oss den avveckling som sker utanför storstadsområdena och de ökande klyftorna i samhället.

I dagens globala ekonomiska system har mat, mark och vatten blivit en handelsvara som vilken annan som helst. Konsekvensen blir att endast de kapitalstarka aktörerna får tillgång till mark och därmed makten över världens matproduktion. Småbrukare som står för 70 procent av matproduktionen i världen utsätts för markrofferi till förmån för agroindustrin. Vårt alternativ är matsuveränitet där varje nation ska ha rätt att försörja sin befolkning med basföda. För det krävs att livsmedel och foder undantas från WTO och att jordbrukspolitiken åternationaliseras.

I Sverige har historiskt sett Norrlands inland särskilt utsatts för markrofferi (baggböleri) men idag är hela Sveriges landsbygd drabbad. Denna utveckling förstärks av att samtliga riksdagspartier spätt på en politik där marknadsekonomiska intressen överordnas en hållbar förvaltning av naturens resurser generationer framöver. Det öppnar för att privata spekulationsintressen dränerar landsbygden på brukare i de gröna näringarna, människor och resurser.

I Falköpingsbygden formulerade Carl Berglund denna insikt redan 1910 i sitt upprop till landsbygdens folk som blev grunden för Centerpartiet: ”Det är huvudsakligen landsbygdens befolkning, som utan motsvarande förmåner av sina små inkomster får betala de kolossala förmögenheter, som storindustrin skapar genom ringar och trustbildningar. Det är en beskattning långt större än den, som pålägges av stat och kommun, och vars stegring ännu icke kan överskådas. Nationens förmögenhet samlas på detta sätt på ett fåtal händer, under det att den stora massan allt mera utarmas.”

Till NBK bjöds regeringspartierna, Centern och Vänsterpartiet in för att lyssna på NBK:s budskap och ge gensvar. Kritiken var skarp mot att samtliga riksdagspartier inte ser naturbrukets centrala roll i sina landsbygdspolitiska program. Partierna uppmanades att starta en uppgörelse med det förödande enhälliga riksdagsbeslutet 1992 om att släppa globala spekulanter fria att göra kortsiktiga vinster på naturresurser i Sverige.

Carl Berglund skrev också i uppropet 1910: ”De politiska partierna komma att överbjuda varandra med stora fraser i främjandet särskilt av böndernas intressen, under det att de i sina gärningar alltjämt förbliva penningmaktens ödmjuka tjänare.”

På NBK framkom att småbrukarorganisationerna och Jordens Vänner har varit enhälliga i sin skarpa kritik av regeringens livsmedelsestrategi och landsbygdskommitten där alla riksdagspartier deltagit. Dessa för fram publikfriande bidrag och förslag som kan marginellt påverka utvecklingen men inte ändra den negativa huvudriktningen. Det saknas en insikt om hur de som arbetar i naturbruket är avgörande för både landsbygden och välfärdsstaten och hur en för hela landet enande politik kan skapas genom en reglerad blandekonomi.

Den historielöshet som ledde till ett systemskifte i början av 90-talet är något som genast måste åtgärdas. Vi uppmanar organisationer och partier att stödja insamling och publicering av de erfarenheter som föreningen NOrdBruk har från den tiden och arbetet idag i den globala bondeorganisationen Via Campesina. Erfarenheter av hur nedmonteringen gick till av ett jordbruk i Sverige som klarade folkförsörjningen och civila beredskapen. Av tidigare fungerande alternativ till dagens förvaltning av jordbruk och den spekulation på mark, vatten, mineralfyndigheter etc. som samtidigt eskalerat. En kortsiktig politik som inte bara påverkar oss här utan också får följdeffekt i redan fattiga regioner internationellt.

Efter tre dagars föredrag och diskussioner, folkmusik och samtal människor och organisationer emellan enades man om gemensamma strategier och uppföljning av avgörande frågor för gröna näringar, satsning på modern landsbygd kring bygemenskap, samhällets beredskap och framtidsfrågor.

Särskilt hoppingivande var att ungdomar på mötet började förbereda ett nätverk för unga småbrukare. Inte minst frågan om hur unga kan få tillgång till mark för att odla betonades som viktig.

Det som också var hoppingivande var det starka inslaget av deltagande småbrukarorganisationer av alla de slag. Det gällde även den förkonferens på fredagen om ordnad av Jordens Vänner om hur hela samhället kan ställas om rättvist. Här bestod närmare hälften av deltagarna av de som odlar vår föda och förser oss med kött från småskaliga och ofta ekologiska jordbruk i en kraftsamling för att ifrågasätta rådande ekonomiska system. Det som behövs är istället en ekonomi som regleras så att de skalfördelar som industrin inklusive finansindustrin har inte tar överhanden över naturbruket. Därtill offentliga investeringar i en rättvis omställning av naturbruket, industrin, boende, energi och transporter.

Hoppingivande var också att en uppföljning kan ske i både Sverige och internationellt. 6-13 november genomförs matsuveränitetsveckan runtom i landet som organiseras av småbrukarorganisationer, solidaritets- och miljörörelsen. 17-18 november ordnas ett alternativt toppmöte i Göteborg i samband med EU toppmötet om tillväxt och rättvisa jobb. Här är småbrukarorganisationen NOrdBruk och Jordens Vänner aktiva för att föra fram naturbruket intressen tillsammans med deltagare från hela Europa som ifrågasätter storföretagens makt.

Med småbrukare i alla generationer som pådrivande kraft har de två träffarna i Broddetorp för rättvis omställning och naturbruket ökat hoppet inför framtiden. Vi hoppas att bidra till framväxten av en allians mellan land och stad som kan förändra Sverige och varför inte världen?

Antaget av deltagare på Naturbrukskonferensen i Broddetorp 22 oktober 2017