Det nya handelsavtalet mellan Chile och EU måste stoppas

Gemensamt uttalande från nätverket ”Chile utan frihandelsavtal”, parlamentsledamöter och sociala organisationer.

NOrdBruk och ECVC (European Coordination Via Campesina) har båda signerat följande ställningstagande angående moderniseringen av associationsavtalet mellan EU och Chile. Texten har tagits fram av aktörer med fokus på konsekvenserna för Chile, men det kan konstateras att negativa konsekvenser inom EU bland annat innefattar ökad import av och risker för prisdumpning på kött (speciellt gris men även nöt och fågel), vissa mejeriprodukter, fisk, olivolja samt kanske speciellt frukt och bär. 

Med tanke på att Chiles och EU:s regeringar står inför att underteckna ”moderniseringen” av associeringsavtalet mellan Chile och Europeiska unionen noterar vi följande.

Efter långvariga förhandlingar bakom stängda dörrar kommer parlamenten återigen att behöva godkänna eller förkasta ett avtal som folket och dess politiska företrädare i parlament och kongresser inte har informerats om. I det chilenska fallet kommer informationen om avtalet endast från pressen med koppling till de stora intressegrupperna, och i det europeiska fallet har informationen visat sig vara otillräcklig. Vi kommer att få veta exakt vad som har förhandlats fram först efter det att avtalet har undertecknats.

1. Vad som dock står klart är att mitt i en global miljö- och energikris vill Chile och EU underteckna ett avtal med svaga bestämmelser om klimatet som kommer att leda till ökade utsläpp av växthusgaser, vilket strider mot åtagandena i Parisavtalet och COP 27-varningarna.

2. Avtalet kommer att uppmuntra EU:s export av tillverkade varor till Chile. I Chile kommer ökad export inom jordbruks- och gruvsektorerna att vidmakthålla nuvarande mönster av handelsobalans och beroende. Vattenkrisen och andra problem som allvarligt påverkar livskvaliteten i de drabbade områdena kommer att förvärras och ytterligare försämra ekosystemen och människors hälsa. Den försiktighetsprincip som fastställs i fördraget gäller inte för reglering av bekämpningsmedel. Detta leder till att de skadliga effekterna av importerade bekämpningsmedel på kvinnors och utsatta befolkningsgruppers hälsa kommer att kvarstå. Klausulerna eller kapitlen om miljöskydd, arbetsnormer och jämställdhet är inte bindande, inte heller delen om mänskliga rättigheter. Detta är inte förvånande med tanke på att en stor del av förhandlingarna för 2019–2020 togs över av Sebastián Piñeras regering, som är ansvarig för systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna under åren av ”revuelta popular” (folkligt uppror).

3. Kapitlet om regleringspraxis ger europeiska investerare möjlighet att delta i det politiska beslutsfattandet i Chile, eftersom tillsynsmyndigheterna är skyldiga att involvera ”intressenter” i beslut om åtgärder som kan påverka deras verksamhet. Enligt kapitlet om investeringsskydd i avtalet kan statliga reglerings-åtgärder, om de inte ligger i företagens intresse, leda till ett skiljedomsförfarande mellan investerare och stat (ISDS).

4. När det gäller offentlig upphandling är det mer sannolikt att stora EU-företag kommer in på den chilenska marknaden för offentlig upphandling än tvärtom. Illojal konkurrens mellan små företag eller små och medelstora företag och internationella företag leder till att den lokala konkurrenten trängs ut från marknaden. Det ”moderniserade” avtalet syftar till att utöka listan över sektorer som är öppna för utländska investerare (för närvarande ingår bland annat inte det chilenska statsägda CODELCO).

5. På området för e-handel läggs klausulen om fri rörlighet för uppgifter till, dvs. de avtalsslutande parterna får inte reglera lagring, behandling eller tillgång till ett företags uppgifter. Detta kan leda till problem för länderna, t.ex. i fråga om suveränitet, allmän ordning och säkerhet. Enligt avtalet kan inget land kräva att ett annat land ska få tillgång till ett företags källkod och tillhörande algoritm. Detta strider dock mot den europeiska standarden för artificiell intelligens. Denna punkt är av central och politisk betydelse. Eftersom algoritmer interagerar med människor och har en betydande inverkan på samhällslivet. Algoritmer måste kunna kontrolleras, bland annat för att skydda mot diskriminering och falska nyheter.

6. Kapitlet om investeringsskydd är en kränkning av staters suveränitet. Den reformerade mekanismen för skiljeförfaranden mellan investerare och stater (ICS, Investment Court System) gör det fortfarande möjligt att använda samma klausuler som är kända från ISDS-systemet, inklusive rättvis och skälig behandling och indirekt expropriation. Dessa regler, som redan gäller för de 18 bilaterala investeringsavtalen mellan Chile och EU:s medlemsstater, utvidgas genom avtalet till ytterligare nio EU-medlemsstater. ICS förblir en exklusiv parallell jurisdiktion som endast är tillgänglig för investerare, inte för medlemsstater eller samhällen som drabbas av förlust av vatten eller utrotning av arter.

7. Slutligen innehåller kapitlet om energi och råvaror klausuler som är av betydelse för Chile. Detta kapitel garanterar EU:s tillgång till energiresurser som litium, koppar och förnybara bränslen som s.k. grön vätgas. I kapitlet införs också mekanismer som begränsar statens möjligheter att bestämma hur man ska reglera sina allmänningar av naturresurser. Avtalet ligger i linje med EU:s intressen att genomföra sin energiomställning och ökad elektrisk mobilitet, vilket kräver import av vissa strategiskt viktiga råvaror. Samtidigt ignoreras de konsekvenser detta har för Chile. Enligt avtalet omfattas handelspartnerna av principerna om öppenhet och icke-diskriminering samt internationella marknads- och prisregler vid försäljning till EU. Om Chile vill ta ut högre skatter på till exempel gruvprodukter, införa subventioner, sätta egna priser och införa regler för utländska investeringar skulle dessa åtgärder betraktas som (tekniska) handelshinder och kunna leda till sanktioner. Med detta kapitel garanteras EU alltså att Chile kommer att sälja bland annat sitt litium till samma pris som en lokal företagare eller ett grannland, utan royalties eller inresebegränsningar. Detta gäller även tillgången till (energi-) infrastruktur, som måste vara möjlig utan restriktioner eller ytterligare betalningar.

Europeisk nykolonialism

Detta avtal är ett uttryck för en nykolonial inställning till handel. Det främjar europeiska intressen samtidigt som man bortser från de enorma konsekvenserna för Chile. För varje kilo vätgas förbrukas till exempel 10 liter avmineraliserat färskvatten och energi i stor skala. Det sistnämnda beror på att jordbruksmark omvandlas till platser för solcells- eller vindkraftsprojekt, i områden som redan är försvagade av den extraktivism som har rått under de senaste decennierna.

Allt detta är exportorienterat. På de platser där litium och andra mineraler bryts är effekterna av den intensiva exploateringen av saltsjöarna och miljön redan synliga. Detta avtal, som är avsett att säkra framtiden för elektromobiliteten i EU och de transnationella företagens verksamhet, främjar ett föråldrat system. Omställningen av det europeiska energisystemet får inte ske på bekostnad av miljön, samhället och klimatet i länderna i det globala syd. Vi uppmanar därför till ett förkastande av EU:s ”moderniserade” associeringsavtal med Chile.

Handel i ögonhöjd innebär att liv, hållbar produktion och miljö- och klimaträttvisa prioriteras framför kortsiktiga vinstintressen. 

#StopEUChile