Rapport från CDG Skog och kork – sista mötet för den konstellationen

Maximilian Isendahl

Den 14:e oktober var det dags för det sista mötet med den rådande konstellationen av den Civila Dialog-Gruppen (CDG) Skog och Kork som hållits av EU-kommissionen. Gruppen består av representanter från europeiska organisationer för skogsindustri, skogsbrukare, skogsägare, miljöorganisationer och statliga skogs-aktörer, och har rollen att ”assistera kommissionen att upprätthålla en reguljär dialog om alla frågor relaterade till skog och kork” (egen översättning från CDG Forestry and cork. Mission statement). 

Torgny Östling från NOrdBruk har deltagit som representant för ECVC sedan 2007, första tio åren som ensam representant, men sedan 2017 har ECVC haft tre platser. Efter Torgnys bortgång 2021 har först Eva Jonsson och sedan jag själv deltagit, i sällskap av kollegor från Portugal och ECVC:s kontor. Mötena har präglats av begränsade diskussionsmöjligheter, undvikande svar från kommissionen – och ett sakta men säkert utökande av kommissionens ”kompetens” över skogsfrågor. Mer om agendan och de gångna mötena i Torgny Östlings artiklar ”Mark och naturresursfrågor – nu i EU:s finrum” (2017), ”Nu igen! Mer makt till EU över skogen?” (2020), ”Skogen och de små stegens tyranni” (2020), och min egna ”Rapport om CDG Skog och Kork och Green Deal” (2022). För mer info – kontakt oss.

Som det aviserades i EU:s nya skogsstrategi från 2021 ska CDG:n göras om i ny tappning. Detta tangerar också med omstruktureringen av CDG:erna i stort, som bland annat innebär att de CDG:er som hålls av EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (DG AGRI) istället för 13 blir 7. De konkreta förändringarna för CDG Skog och kork är: 

  • Ett en större bredd av deltagande organisationer. 
  • Varje organisation ska endast ha en representant, oavsett storlek. 
  • Gruppens syfte ska vara att implementera EU:s skogsstrategi.

De omedelbara reaktionerna under mötet angående de två första punkterna var att det förväntas innebära att producentperspektivet begränsas och späs ut av andra intressen. Att varje organisation (som för att kvalificera för deltagande i CDG:n måste vara på europeisk nivå) endast ska ha en representant fick starkt motstånd. Dels utifrån principer om representativitet om att organisationer med större stöd ska få fler platser. Dels med tanke på att det försvårar representation från olika delar av EU. Det finns ju givetvis både likheter och stora skillnader mellan t.ex. Sveriges och Portugals skogsbruk, problem och perspektiv. 

Det förändrade syftet med CDG:n, att implementera EU:s skogsstrategi – en strategi som CDG:n inte diskuterat förrän den var färdigställd och då endast under begränsade former angående begränsade delar av strategin – innebär dessutom att kommissionen lägger ord i mun på deltagande organisationer. 

Dessa punkter sammantaget innebär i praktiken att upplägget förändras för att CDG:n ska säga vad kommissionen vill höra. Detta är en tendens som vi även sett i kommissionens konsultation angående nya GMO, som varit partisk, förvirrande och med frågor som omöjliggör ett kritiskt ställningstagande i frågan. 

Ansökan om deltagande i den nya gruppen är ännu inte öppen. Men det kan vara viktigt att inte låta kommissionens agenda stå oemotsagd – och att fortsätta hålla nära koll på vad som kan vänta.